DL núm. 51 - Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública

Actualització: 18 de setembre de 2017

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaigut per finiment de la legislatura

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Organització Mundial del Comerç

Normativa de la Unió Europea

Normativa estatal

Normativa catalana

Dret comparat

Jurisprudència

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia