DL núm. 51 - Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Propostes de proposició de llei davant les Corts Generals

VII Legislatura

270-00021/07: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l'article 116, apartats 4 i 5, del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny