DL núm. 51 - Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Mocions i compliments

X Legislatura

302-00235/10: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre transparència i contractació en el sistema sanitari

302-00300/10: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics

390-00223/10: Control del compliment de la Moció 223/X, sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics