DL núm. 51 - Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Interpel·lacions

VII Legislatura

300-00285/07: Interpel·lació al Consell Executiu sobre el paper del tercer sector en la provisió dels serveis socials

300-00791/07: Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de contractació pública de la Generalitat