DL núm. 51 - Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Normativa estatal