DL núm. 51 - Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Sol·licituds d'informació i documentació

VIII Legislatura

320-00093/08: Sol·licitud dels informes jurídics del Govern relatius al Projecte de llei de l'Estat de contractes del sector públic