DL núm. 51 - Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Sessions informatives i compareixences

X Legislatura

355-00071/10: Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l'increment del nombre de vocals de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya

357-00401/10: Compareixença de Josep Ramon Fuentes, director del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del Grup de Treball sobre Contractació Pública, davant la Comissió de Salut per a presentar l'informe elaborat pel Grup de Treball

VIII Legislatura

357-00341/08: Compareixença de representants de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Benestar i Immigració per a presentar la publicació "El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics. Guia pràctica de clàusules socials en la contract

VII Legislatura

357-00200/07: Compareixença del Sr. Lluís Cases Pallarès, professor de dret administratiu de la UAB i autor de l'informe sobre contractació pública encarregat pel Ministeri d'Hisenda, davant la CIL5M, perquè aporti el seu testimoni sobre l'objecte de la investigació i especialment el seu criteri sob

357-00201/07: Compareixença del Sr. Francesc Xavier Padrós i Castillon, director de Serveis del Departament d'Economia i Finances i vocal de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, davant la CIL5M, perquè exposi els criteris i les recomanacions adoptades per la Junta Consultiva, en relac