Transparència i participació
Transparència i participació
La transparència i el dret d’accés a la informació pública són eines determinants del control social de l’Administració i de la seva activitat, en benefici d’una major qualitat democràtica. El Portal de la Transparència dóna compliment als principis i les obligacions de transparència regulats per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

TRANSPARÈNCIA

NORMATIVA

Hi trobareu la normativa que regula la transparència, com la Llei de transparència, o el Reglament del Parlament, i un accés a normes institucionals, com l’Estatut, la Constitució espanyola o els Tractats de la Unió Europea, entre altres.

MÉS INFO [+]

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Hi trobareu informació sobre l’organització del Parlament i la composició dels grups parlamentaris, i també sobre els diputats (dades personals, activitat parlamentària i règim a què estan sotmesos, entre altres).

MÉS INFO [+]

ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PARLAMENTÀRIA

Hi trobareu informació relacionada amb l’Administració parlamentària: normativa, organigrama i relació dels llocs de treball, processos de selecció de personal, règim retributiu, etc.

MÉS INFO [+]

ACTIVITAT DEL PARLAMENT

Hi trobareu accessos a l’agenda del Parlament, les iniciatives parlamentàries, les publicacions oficials (BOPC i DSPC), els acords dels òrgans parlamentaris i l’enregistrament de les sessions, entre altres.

MÉS INFO [+]

PARTICIPACIÓ I RELACIÓ AMB ELS CIUTADANS

Hi trobareu informació sobre les eines de participació ciutadana, el Registre de grups d’interès, la normativa reguladora del dret d’accés a la informació i els instruments d’atenció i informació als ciutadans.

MÉS INFO [+]

TRANSPARÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA I ECONÒMICA

Hi trobareu informació pressupostària i comptable, informació sobre convenis i contractes i informació sobre el patrimoni del Parlament.

MÉS INFO [+]

Participació

És un espai creat amb la finalitat d’aprofitar totes les iniciatives de comunicació que siguin útils per a millorar i potenciar, amb les tecnologies i els recursos que ofereixen les xarxes socials, el coneixement i la participació dels ciutadans en la tasca parlamentària.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

El meu Parlament