Pla d’igualtat

Pla d’igualtat

El Parlament de Catalunya impulsa un pla d’igualtat amb l’objectiu d’erradicar el patriarcat de la institució i situar-se entre les cambres més avançades d’Europa en igualtat de gènere. El juny del 2018, la Mesa, a proposta del president, Roger Torrent, i amb el suport de tots els grups i subgrups parlamentaris, va acordar l’elaboració d’aquest pla. Es tracta d’una experiència pionera que comporta una diagnosi de la situació de les dones i els homes al Parlament, tant dels representants electes com del personal que hi treballa. Les dades resultants d’aquesta diagnosi permetran crear un pla d’acció amb mesures i objectius estratègics que han de servir per a avançar cap a la igualtat efectiva.

Actualització: 2 de juny de 2021

Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya
2020-2023

El Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023 té per objectiu que el Parlament incorpori transversalment la perspectiva de gènere, és a dir que promogui activament la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGBTI en el conjunt de les seves actuacions.

El pla inclou vuitanta-quatre accions dirigides a tots els col·lectius que treballen al Parlament (diputats i diputades, personal de la cambra i personal assessor dels grups parlamentaris), organitzades en els mateixos cinc eixos que han estructurat la diagnosi, als quals s’afegeix un sisè, orientat a la seva posada en pràctica efectiva, i serà vigent durant el període 2020-2023.

Compliment de l’acció 4.5 del Pla d’igualtat
L’acció 4.5 del Pla d’igualtat consisteix a elaborar una guia sobre com incorporar la perspectiva de gènere en el procediment legislatiu. En compliment d’aquesta acció, s’ha elaborat la Guia per a incorporar la perspectiva de gènere al treball parlamentari, consultable en aquest espai. S’oferirà formació a tot el personal del Parlament sobre el contingut d’aquesta guia per a garantir que se’n fa un ús adequat.

El desplegament del Pla d’igualtat avança*

Des que es va aprovar el Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023, el gener del 2020, el Grup de Treball en Equitat de Gènere (GTEG) s’ha reunit diverses vegades per prioritzar les accions que s’havien de dur a terme durant el primer any i fer-ne el seguiment.

Així, el desembre del 2020, i d’acord amb l’acció 3.9 del Pla, la Mesa va donar via lliure a la creació de l’Oficina d’Igualtat, òrgan que ha de vetllar per l’impuls de la igualtat de gènere a la cambra. Així mateix, el Parlament ha contractat una tècnica d’igualtat perquè tingui cura del desplegament del Pla, i la Mesa ha aprovat un programa de lideratge i empoderament destinat a dones joves. D’aquesta manera, es dona compliment a l’acció 1.6 del Pla, que insta a crear un programa de mentoria o mentoria inversa entre membres del Parlament i persones de col·lectius infrarepresentats a la cambra. Paral·lelament, el Parlament, per mitjà del GTEG, ha validat la Guia per a incorporar la perspectiva de gènere en el treball parlamentari, acció corresponent al punt 4.5.

En el darrer ple de la dotzena legislatura, i tal com recull l’acció 4.1 del Pla, la cambra va actualitzar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, d’acord amb la recomanació de la Unió Interparlamentària de revisar aquest tipus de lleis almenys un cop cada deu anys i seguint les indicacions del Conveni d’Istanbul.

Al desembre el GTEG també va enviar una carta a tots els partits polítics a fi d’informar-los de la importància de promoure llistes cremallera per a garantir que la proporció entre diputats i diputades sigui menor de dos punts percentuals, tal com estableix l’acció 1.1 i amb l’objectiu d’aconseguir una millor representativitat social en la propera legislatura.

Al llarg d’aquest primer any de desplegament del Pla, el Parlament ha aprovat el protocol de dol de la cambra contra les violències masclistes, acció que correspon al punt 5.10 i que dona continuïtat a la declaració de condemna que ja fa en els casos de feminicidi a l’inici de cada ple.

Seguint l’objectiu estratègic 5.1 del Pla, que estableix la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI en la gestió dels espais, el GTEG ha adaptat la senyalització dels lavabos del Palau del Parlament amb unes icones més inclusives, que no segreguen per sexe i que a més identifiquen els que disposen d’una pica interior per a l’ús de la copa menstrual. La senyalització també indica els lavabos adaptats a les persones amb discapacitat i els que disposen de canviador per a nadons, ja que, tal com estableix l’acció 5.4 del Pla, se n’han instal·lat dos als lavabos dels espais dels grups parlamentaris.

A més, s’ha treballat per incloure la perspectiva de gènere en el sistema de recollida de dades i de classificació de la informació, tal com determina l’acció 3.14, i també en els pressupostos de la cambra, tal com indica l’acció 3.11. Així mateix, ha ampliat els continguts de l’espai web «Parlament i gènere» per difondre les seves actuacions en matèria d’igualtat de gènere i diversitat, acció corresponent al punt 5.11. Aquest nou espai recull totes les dades de gènere dels plens d’aquest darrer període de sessions (setembre-desembre del 2020).

A més, ha avançat en el desplegament de l’acció 2.20, la redacció d’una declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament perquè la signin les diputades i els diputats en el moment de recollir l’acta aquesta propera legislatura.

Paral·lelament, el GTEG també ha prioritzat la promoció del teletreball entre el personal del Parlament i dels grups parlamentaris, tal com estableixen els punts 2.14 i 2.15, un procés que s’ha vist accelerat per la irrupció de la pandèmia de Covid-19.

Finalment, d’acord amb el punt 2.22, ha treballat, en col·laboració amb la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat, en un pla de formació per a la prevenció de la violència masclista i l’LGBTI-fòbia.

*Dades actualitzades en data 21 de desembre de 2020

Grup de Treball en Equitat de Gènere

Com a part de l’acord de la Mesa pel qual el Parlament de Catalunya adopta un pla d’igualtat de gènere, el setembre del 2018 es va crear el Grup de Treball en Equitat de Gènere, que té per objectiu garantir el seguiment del pla des del principi fins a les conclusions i recomanacions principals.

El grup de treball ha construït una entesa sobre els objectius i la metodologia de treball a seguir. Això ha facilitat la recollida de les dades quantitatives i qualitatives per a elaborar la diagnosi de la situació prèvia a la redacció del pla d’accions. S’ha reunit regularment, d’acord amb la metodologia i les fases d’elaboració del pla. També ha fet, segons l’objecte de la reunió, sessions de treball de composició reduïda.

Formen part d’aquest grup de treball la secretària quarta, en representació de la Mesa; un representant de cada grup i subgrup parlamentari; representants de l’Administració parlamentària, del Gabinet de la Presidència i dels treballadors del Parlament, i les consultores expertes en gènere que assessoren la institució en aquest procés.

Composició


Representant de la Mesa
Alba Vergés i Bosch Vicepresidenta primera

Representants dels grups parlamentaris
Gemma Lienas Massot GP Socialistes i Units per Avançar
Jenn Diaz Ruiz GP d’Esquerra Republicana
Judit Toronjo Nofuentes GP de Junts per Catalunya
Basha Changue Canalejo GP de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar
Susanna Segovia Sánchez GP d’En Comú Podem
Joan García González GP de Ciutadans

Representants de l’Administració
Francesc López Solé Gabinet de Presidència
Mercè Arderiu Usart Lletrada
Laura Orenga Gaya Representant del Consell de Personal
Helena Argerich i Terradas Tècnica d’igualtat

Agenda

La perspectiva de gènere als parlaments europeus

El 17 de setembre de 2018 el Parlament de Catalunya va acollir la jornada «Parlaments amb perspectiva de gènere per a garantir la igualtat efectiva de dones i homes», en què es va reflexionar sobre com l’estructura, la cultura organitzativa i els mètodes de treball dels parlaments poden incorporar la perspectiva de gènere. L’acte també va servir per identificar les bones pràctiques dins el Parlament, primer pas per a elaborar el pla d’igualtat intern.

En la primera sessió de la jornada, «El règim de gènere dels parlaments», les professores Sarah Childs (Birkbeck – Universitat de Londres), Fiona Mackay (Universitat d’Edimburg), Lenita Freidenvall (Universitat d’Estocolm) i Josefina Erikson (Universitat d’Uppsala, i cocoordinadora de la GenParlNet, xarxa de recerca d’institucions parlamentàries amb perspectiva de gènere) van compartir les seves experiències en l’assessorament dels parlaments britànic, escocès i suec en aquesta matèria. El debat el va moderar la professora Tània Verge (Universitat Pompeu Fabra), cocoordinadora de la GenParlNet.

La jornada va continuar amb dues sessions simultànies: «Fer avançar la igualtat de gènere: la visió de les diputades» i «Fer avançar la igualtat de gènere: la visió del personal parlamentari». La sessió de treball sobre la igualtat de gènere des de la perspectiva de les diputades la va moderar Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de les Dones. Hi van intervenir Seema Malhotra, membre del Comitè de Portaveus sobre Representativitat i Inclusió de la Cambra dels Comuns; Linda Fabiani, vicepresidenta del Parlament Escocès; Mary Fee, membre de la Comissió de Drets Humans i Igualtat del Parlament Escocès, i Lenita Freidenvall, professora de la Universitat d’Estocolm.

En la sessió de treball sobre la igualtat de gènere des de la perspectiva del personal del Parlament hi van intervenir Chloe Challender, tècnica assessora de la Cambra dels Comuns i expresidenta de ParliGender, xarxa de treball per la igualtat de gènere; Paul Evans, tècnic assessor de comissions de la Cambra dels Comuns; Aneela Mckenna, responsable d’Igualtat del Parlament Escocès; Anna Björk, consultora d’Oxford Research (Hèlsinki), i Josefina Erikson. La directora general d’Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, va moderar la sessió.

En el marc de la jornada es va fer també la primera sessió d’aquesta legislatura del cicle «La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país».

El 18 de setembre de 2018 la cambra, en col·laboració amb la Direcció General d’Igualtat i l’Institut Català de les Dones, va continuar la jornada amb tres sessions més: «Europa davant la igualtat: institucions i polítiques públiques», «El compromís institucional a Catalunya» i «Plans d’igualtat per a partits polítics». Aquestes sessions eren adreçades especialment a membres del món local i d’altres administracions i a responsables d’igualtat o organització dels partits amb representació parlamentària.