Pla d’igualtat

Pla d’igualtat

El Parlament de Catalunya s’ha dotat d’un pla d’igualtat amb l’objectiu d’erradicar el patriarcat de la institució i situar-se entre les cambres més avançades d’Europa en igualtat de gènere. El gener del 2020, la Mesa, amb el suport de tots els grups i subgrups parlamentaris, va aprovar el Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023. Es tracta d’una experiència pionera que, a partir d’una diagnosi de la situació de les dones i els homes al Parlament, tant dels representants electes com del personal que hi treballa, es concreta en un pla d’acció amb mesures i objectius estratègics que han de servir per a avançar cap a la igualtat efectiva.

Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya
2020-2023

El Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023 té per objectiu que el Parlament incorpori transversalment la perspectiva de gènere, és a dir, que promogui activament la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGBTI en el conjunt de les seves actuacions.

El pla inclou vuitanta-quatre accions dirigides a tots els col·lectius que treballen al Parlament (diputats i diputades, personal de la cambra i personal assessor dels grups parlamentaris), organitzades en els mateixos cinc eixos que han estructurat la diagnosi, als quals s’afegeix un sisè, orientat a la seva posada en pràctica efectiva, i serà vigent durant el període 2020-2023.

Grup de Treball en Equitat de Gènere

Com a part de l’acord de la Mesa pel qual el Parlament va adoptar un pla d’igualtat de gènere, el setembre del 2018 es va crear el Grup de Treball en Equitat de Gènere, que té per objectiu garantir el seguiment del pla des del principi fins a les conclusions i recomanacions principals.

Aquest compromís institucional va continuar ferm a l’inici de la XIV legislatura. Així, el 18 de maig de 2021, la Mesa va acordar de mantenir el Grup de Treball en Equitat de Gènere com a grup de referència per a promoure i impulsar polítiques d’igualtat i la transversalitat de gènere a la cambra. D’altra banda, al maig del 2021, la Mesa va acordar que aquest òrgan es renovés a l’inici de cada legislatura.

El Grup de Treball ha construït una entesa sobre els objectius i la metodologia de treball a seguir. Això ha facilitat la recollida de les dades quantitatives i qualitatives per a elaborar la diagnosi de la situació prèvia a la redacció del pla d’accions. S’ha reunit regularment, d’acord amb la metodologia i les fases d’elaboració del pla, i també ha fet, segons l’objecte de la reunió, sessions de treball de composició reduïda.

Formen part d’aquest grup de treball la vicepresidenta primera, en representació de la Mesa; una persona en representació de cada grup i subgrup parlamentari; una lletrada, en representació de l’Administració parlamentària; un representant del Gabinet de Presidència; una representant del Consell de Personal, i la tècnica d’igualtat del Parlament.

Composició

Alba Vergés i Bosch Vicepresidenta primera
Gemma Lienas Massot GP Socialistes i Units per Avançar
Jenn Diaz Ruiz GP d’Esquerra Republicana
Judit Toronjo Nofuentes GP de Junts per Catalunya
Basha Changue Canalejo GP de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar
Susanna Segovia Sánchez GP d’En Comú Podem
Joan García González GP de Ciutadans
Gemma Brugués Clopés Gabinet de Presidència
Mercè Arderiu Usart Lletrada
Laura Orenga Gaya Consell de Personal
Helena Argerich i Terradas Tècnica d’igualtat

Agenda

Un Parlament lliure de violències masclistes i LGBTI-fòbia

L’article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, tipifica la violència en l’àmbit de la vida pública i política de les dones com la que es produeix en espais com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials. Aquest mateix apartat de la Llei també especifica que quan aquesta forma de violència masclista ocorre en les institucions polítiques o les administracions públiques i és tolerada i no sancionada, esdevé una forma de violència institucional.
El Parlament de Catalunya, compromès amb la lluita per l’eliminació de la violència masclista i l’LGBTI-fòbia, desplega diverses estratègies recollides al Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023, per a abordar i visibilitzar la violència masclista en tots els àmbits, dins de les seves competències com a cambra legislativa.

L’acció 2.19 del Pla d’igualtat de gènere preveu un protocol contra la violència masclista i l’LGBTI-fòbia i establir un òrgan responsable de l’atenció a les persones afectades i de la gestió de consultes.
L’objectiu general d’aquest protocol és establir el marc d’actuació per a gestionar conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere amb la finalitat explícita d’erradicar aquest tipus de conductes en l’àmbit del Parlament de Catalunya, i també en l’exercici de l’activitat professional i política de les persones que hi treballen o hi interactuen o com a conseqüència d’aquesta activitat. El protocol inclou mesures cautelars i sancions, i estableix el marc d’actuació per a gestionar aquestes conductes.
Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a consultesigualtat@parlament.cat

L’acció 2.20 del Pla d’igualtat de gènere consisteix en què els diputats i les diputades adoptin un compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament, mitjançant la signatura d’una declaració en el moment de recollir l’acta i, així, «fer de la institució un referent en la lluita contra la desigualtat de gènere i la discriminació».
Els diputats i les diputades del Parlament sorgit de les eleccions del 2021 van haver de fer públic per primera vegada si subscrivien aquesta declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament psicològic o sexual, atès que aquesta informació es pot trobar a la fitxa publicada al web del Parlament per a cada diputat i diputada.

D’acord amb l’acció 5.10 del Pla d’igualtat de gènere, el protocol de dol manifesta el compromís de la cambra de fer visibles les formes de violència contra les dones i llurs conseqüències, i expressa el rebuig i la condemna absoluta per totes les expressions de violència masclista.
Aquest protocol defineix les actuacions davant una situació de feminicidi i inclou la condemna a l’inici del ple, la convocatòria d’un minut de silenci i la publicació dels noms de les víctimes a la pantalla informativa situada a la planta baixa del Palau.