Núm. 7 - Contractació pública

Actualització: 13 de setembre de 2022

Les Directives europees de contractació pública i la transposició a Catalunya i a Espanya

Parlament de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa s'adscriu al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i és l'òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic que en depèn, si bé també respon les sol·licituds d'informe que li fan les entitats de l'Administració local a Catalunya i el seu sector públic.

Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya

Plataforma de serveis de contractació pública

La Plataforma es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d'acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic.

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Exerceix les seves funcions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors, en el seu cas, de les administracions locals integrades en el seu territori, i també de les entitats i els organismes de l'Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors.

Govern d'Espanya

Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, adscrita al Ministerio de Economia y Hacienda, té caràcter d'òrgan consultiu de l'Administració de l'Estat, dels seus organismes autònoms i d'altres ens públics estatals, en matèria de contractació administrativa i exerceix, a més, les funcions que la legislació vigent li atribueix, especialment l'elaboració dels índexs oficials a l'efecte de la revisió de preus en els contractes i respecte del Registre de contractes. Extret de: Artículo 1 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Juntas consultivas de las Comunidades Autónomas

Observatorio de la contratación pública

BOE

Plataforma de Contratación del Sector Público

La Plataforma de Contratación del Sector Público permite consultar las licitaciones publicadas en los Perfiles del contratante alojados en la misma, y también las de otros organismos públicos que utilizan otras plataformas de contratación pero que publican las convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante mecanismos de agregación

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Coneix i resol els recursos especials en matèria de contractació interposats respecte els actes mencionats en els articles 44 y 45 de la LCSP

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

Unió Europea

Informació general sobre les condicions de la contractació pública a la UE

SIMAP Sistema d'informació per a la contratació pública

eCertis

eCertis és un sistema d'informació que ajuda a conèixer els diferents certificats exigits en els procediments de contractació pública a tota la UE.

TED. Tenders Electronic Daily

Organismes internacionals

OMC. Organització mundial del Comerç

Nacions Unides. Comissió de les Nacions Unides per al Dret Mercantil Internacional. CNUDMI

OCDE. Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic

Indicadors de contractació pública