Núm. 7 - Contractació pública

Actualització: 28 de març de 2018

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Les Directives europees de contractació pública i la transposició a Catalunya i a Espanya

Parlament de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Portal web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa, adscrita al Departament d'Economia i Finances, és l'òrgan consultiu específic en matèria de contractació de l'Administració de la Generalitat, de les seves entitats autònomes i de les restants entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat. Extret de l'Article 1. Naturalesa i competències de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, del DECRET 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Plataforma de serveis de contractació pública

La Plataforma es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d'acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic.

Govern d'Espanya

Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, adscrita al Ministerio de Economia y Hacienda, té caràcter d'òrgan consultiu de l'Administració de l'Estat, dels seus organismes autònoms i d'altres ens públics estatals, en matèria de contractació administrativa i exerceix, a més, les funcions que la legislació vigent li atribueix, especialment l'elaboració dels índexs oficials a l'efecte de la revisió de preus en els contractes i respecte del Registre de contractes. Extret de: Artículo 1 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Plataforma de Contratación del Sector Público

La Plataforma de Contratación del Sector Público permite consultar las licitaciones publicadas en los Perfiles del contratante alojados en la misma, y también las de otros organismos públicos que utilizan otras plataformas de contratación pero que publican las convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante mecanismos de agregación

BOE

Unió Europea

Informació general sobre les condicions de la contractació pública a la UE

Documentació complementària

SIMAP Sistema d'informació per a la contratació pública

eCertis

eCertis és un sistema d'informació que ajuda a conèixer els diferents certificats exigits en els procediments de contractació pública a tota la UE.

TED. Tenders Electronic Daily

Organismes internacionals

OMC. Organització mundial del Comerç

Indicadors de contractació pública