Activitat parlamentària i gènere

Activitat parlamentària i gènere

Les desigualtats de gènere són inherents a les societats patriarcals. Els darrers anys el Parlament ha impulsat diverses lleis, com la 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, l’11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, o la 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que volen oferir les eines per garantir els drets de totes les persones, sense distinció de gènere o orientació sexual. Amb tot, aquestes iniciatives encara són insuficients en el camí cap a la igualtat.

Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes

La Comissió d’Igualtat de les Persones es va crear el 2011, durant la novena legislatura, amb l’objectiu de planificar i estudiar les polítiques d’igualtat, de dones i relatives a les persones LGBTI. És hereva de diverses comissions que s’han anat creant des de la tercera legislatura amb la incidència en els drets de les dones com a eix central. El monogràfic sobre el reconeixement i garantiment dels drets de les dones, celebrat el desembre del 2019, va expressar la conveniència de modificar el nom de la comissió pel de ‘Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes’, per reforçar el treball relacionat amb els drets de les dones i els feminismes. El canvi de nom s’aprova en el Ple del 7 d’octubre de 2020.

Canvi de nom de la comissió al llarg de les legislatures:

Legislatura Comissió
I
II
III Comissió d’Estudi sobre la Igualtat d’Oportunitats Home-Dona
IV Comissió de Seguiment dels Procés d’Equiparació Dona-Home
V Comissió de Seguiment dels Procés d’Equiparació Dona-Home
VI Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació Dona-Home
VII Comissió Permanent de Legislatura per als Drets de les Dones
VIII Comissió de Seguiment sobre els Drets de les Dones
IX Comissió de Seguiment d’Igualtat de les Persones
X Comissió de Seguiment d’Igualtat de les Persones
XI Comissió de Seguiment d’Igualtat de les Persones
XII Comissió de Seguiment d’Igualtat de les Persones
Comissió de Seguiment d’Igualtat de les Persones i de Feminismes

Intergrups i grups de treball

Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius

 
L’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius es va crear el 2009, durant la vuitena legislatura, per defensar i garantir la salut reproductiva de les persones o col·lectius que requereixen una protecció especial. Inicialment tenia per nom Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva, nom que va canviar el 2019 per l’actual.

Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia

 
El grup de treball s’ha creat, en la catorzena legislatura, per a elaborar una diagnosi sobre l’augment de les violències contra persones LGBTI per raó d’orientació sexual o d’identitat o expressió de gènere a Catalunya; establir mesures de prevenció, detecció i intervenció contra la LGBTl-fòbia, i potenciar el treball en xarxa entre l’Administració pública i les entitats socials i professionals en la matèria.

Monogràfic de dones

El 17 i el 19 de desembre de 2019 el Parlament va acollir el debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones, el primer monogràfic sobre drets de les dones de la història de la cambra. Aquest ple va néixer arran de l’acord dels grups i subgrups parlamentaris que van participar al juliol en el «Parlament de les Dones», una iniciativa pionera conjunta de la cambra i el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, que va permetre que el Parlament aprovés per unanimitat una declaració sobre els reptes de futur i el reconeixement de les dones per fer una societat més justa, diversa i igualitària.

Jornada de presidentes i presidents de parlaments amb perspectiva de gènere

El president, Roger Torrent, juntament amb la presidenta del Parlament de Gal·les, Elin Jones, el president del de Còrsega, Jean-Guy Talamoni, la vicepresidenta del d’Escòcia, Linda Fabiani, i Katia Segers, diputada del de Flandes, han impulsat una aliança per “liderar la transformació de la igualtat formal” de gènere “en una igualtat efectiva”. L’acord s’ha produït en el marc d’una jornada telemàtica de parlaments amb perspectiva de gènere, celebrada el 6 de noviembre de 2020, que ha moderat Tània Verge, professora de Ciències Polítiques i directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra.

Dades amb perspectiva de gènere

Com a institució sensible al gènere, el Parlament ha d’incorporar la perspectiva de gènere, de manera transversal, en totes les funcions que té encomanades i en totes les pràctiques de treball. Una de les maneres de fer-ho és introduir aquesta perspectiva en el sistema de recollida de dades i classificació de la informació. En aquest espai podeu trobar les dades de les intervencions en ple del Parlament i Diputació Permanent desagregades per sexe.

Debat respecte l'orientació política

Igualtat de gènere als parlaments

Les societats amb una igualtat efectiva de gènere són més democràtiques i més lliures, perquè es construeixen sobre la base del tracte igual entre les dones i els homes, sense cap tipus de discriminació per raó de gènere.