I. Sr. Joan Mena Arca

Filiació

Fotografia de Joan Mena Arca
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Portaveu adjunt. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació