I. Sr. Ferran Pedret i Santos

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Ferran Pedret i Santos

Declaració de béns (11/06/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2018 415.000,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
Habitatge adquirit a Barcelona ciutat per servir com a domicili familiar

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 23.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 13.621,16 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
16/10/2017 CITROËN C4 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
CRÈDIT AL CONSUM 6.494,25 €
Préstec hipotecari 312.111,46 €
Préstecs de familiars per a l'adquisició de l'habitatge 110.000,00 €

Altres consideracions

Els préstecs de familiars per a l'adquisició de l'habitatge estan constituïts en escriptura pública i s'ha presentat la corresponent liquidació davant l'Agència Tributària de Catatalunya.