Notícies

Els diputats i les diputades de la tretzena legislatura hauran de fer públic el seu compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament

Per accedir a la plena condició de diputat han de presentar la credencial de la Junta Electoral, prometre o jurar que acaten la Constitució i l'Estatut i presentar una declaració de béns i una altra d'activitats

Dimarts, 2 de març de 2021. Palau del Parlament

Els diputats i les diputades de la XIII legislatura hauran de fer públic el seu compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament

Parlament de Catalunya. 2021

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

Els diputats i les diputades del Parlament sorgit de les eleccions del 14 de febrer hauran de fer públic per primera vegada si subscriuen una declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament psicològic o sexual. Aquesta és una de les mesures del Pla d'igualtat de gènere que es va aprovar la legislatura passada i que s'aplicarà per primer cop durant aquesta tretzena legislatura.

La declaració diu textualment:

"D'acord amb els objectius del Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya de fer de la institució un referent en la lluita contra la desigualtat de gènere i la discriminació, em comprometo a vetllar per un entorn laboral lliure de sexisme, LGBTI-fòbia, assetjament psicològic o assetjament sexual.

Quan em sigui requerit, cooperaré diligentment en els procediments existents per a gestionar les denúncies o queixes en aquesta matèria. Així mateix, em comprometo a participar en la formació especialitzada que imparteixi la cambra sobre igualtat de gènere i sobre prevenció de l'assetjament."

A continuació, es pregunta als diputats i diputades si l'accepten, cosa que han de fer marcant la casella del "Sí" o la del "No". La declaració, signada o no, es farà publica al web del Parlament.

El Pla d'igualtat de gènere 2020-2023, aprovat per unanimitat el 14 de gener de 2020, té per objectiu que el Parlament incorpori transversalment la perspectiva de gènere. És a dir, que promogui activament la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGBTI en el conjunt de les seves actuacions.

Una de les maneres de fer-ho és introduir aquesta perspectiva en el sistema de recollida de dades i classificació de la informació. Així, doncs, i també per primera vegada, es demana als diputats i diputades informació sobre el gènere, amb un formulari que inclou les caselles "Home", "Dona", "No binari" i "No contesto".

Aquestes són algunes de les novetats principals del Dossier dels diputats de la XIII legislatura, una eina telemàtica a la qual accedeixen els electes a través de la intranet del Parlament i en què han d'introduir les dades personals necessàries per a la gestió de les relacions que mantenen amb l'Administració parlamentària.

Els dos requisits per a l'accés a la condició de diputat
D'altra banda, el Reglament del Parlament fixa els dos requisits imprescindibles perquè el diputat proclamat electe accedeixi al ple exercici de la condició de parlamentari i pugui participar en la sessió constitutiva:

· Presentar al Registre General del Parlament la credencial expedida per l'òrgan corresponent de l'Administració electoral i fer la promesa o el jurament de respectar la Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

· Presentar una declaració de les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i dels càrrecs públics que ocupa; i també una declaració de béns, que ha de detallar el seu patrimoni. Les dues declaracions són públiques a través del Portal de la Transparència del Parlament.

La documentació i els formularis relatius als dos requisits esmentats també estan inclosos en el Dossier del diputat, i els diputats electes ja els estan emplenant.

Declaració d'interessos
A més, un cop constituït el Parlament, els diputats disposen de dos mesos per presentar una declaració d'interessos econòmics, que ha de contenir informació precisa i detallada sobre:

a) Les activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica.
b) Les assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu.
c) Les activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri.
d) La pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi.
e) Les activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural.
f) La participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti.
g) El suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris.
h) Els altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat.
La declaració d'interessos també és pública i s'hi accedeix a través del Portal de la Transparència.

Finalment, els diputats també han de presentar, abans del 30 de juliol de cada any, una còpia de la declaració de liquidació de l'impost sobre la renda i el patrimoni presentada a l'Administració tributària del mateix exercici, o la certificació de no haver-ho fet, en el cas que no estiguin obligats a presentar-la.