Consultes al Parlament

El servei d'atenció de consultes dels ciutadans és un canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament. Les qüestions plantejades trobaran resposta en un missatge de correu electrònic que el ciutadà o ciutadana rebrà tan bon punt s'hagi gestionat la seva petició d'informació.


Condicions per a formular les consultes

Identificació personal dels remitents

Els missatges que es trametin (tant si es fa des del correu electrònic com si es fa per mitjà dels formularis) han d'anar identificats amb el nom, els cognoms i l'adreça de correu electrònic de qui els envia. No s'accepten els missatges anònims i, per aquest motiu, no es respondran ni seran objecte de cap seguiment posterior.

Continguts dels missatges i ús del llenguatge

No s'estableix un contingut predeterminat dels missatges, els quals poden incloure consultes, sol·licituds d'informació, queixes, crítiques, recomanacions, consells, etc. Això no obstant, no s'admeten, ni tampoc es respondran, els missatges redactats amb voluntat d'ofendre, o que utilitzin un llenguatge volgudament groller, o que continguin declaracions injurioses o calumnioses contra alguna persona, o que incloguin declaracions amb voluntat d'incitar a l'odi racial, a la violència o a la discriminació, o contràries a la Declaració universal dels drets humans o, en general, a qualsevol dret individual o col·lectiu protegit per la legislació vigent.

Responsabilitat dels remitents

Els remitents dels missatges són legalment responsables del contingut d'aquests i de la veracitat de les seves dades identificatives. Particularment són responsables de tota violació de la confidencialitat, de tota vulneració dels drets d'autor o de tota altra vulneració de drets legítims de terceres persones que pugui derivar-se del missatge.

Llengua dels missatges

No s'estableixen restriccions amb relació a la llengua del missatge. Això no obstant, el Parlament només garanteix el tractament dels missatges escrits en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya (català, castellà i occità o aranès). Pel que fa als missatges redactats en altres llengües, el Parlament només es compromet a tractar-los quan la comprensió d'aquests, a criteri discrecional del Parlament, no impliqui un esforç desproporcionat per a les persones que hagin de gestionar l'assumpte. En tot cas, el Parlament no es compromet a respondre en cap llengua que no sigui oficial a Catalunya.

Dades personals i confidencialitat

La finalitat de les dades identificatives que se sol·liciten és facilitar la gestió de l'assumpte plantejat i la resposta a la persona remitent. El Parlament es compromet a tractar aquestes dades d'acord amb la legislació sobre protecció de dades personals i sobre els serveis de la societat de la informació, i no els pot utilitzar per a emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web, ni tampoc per a oferir serveis no demanats. El Parlament, un cop fetes les gestions que corresponguin, no conservarà aquestes dades.

La tramesa d'un missatge implica l'autorització expressa de la persona remitent perquè el Parlament el reenviï íntegrament, incloses les dades personals, als grups parlamentaris i als diputats en els casos que es consideri que aquesta és la tramitació corresponent.

Abast del mitjà i declinació de responsabilitat

La tramesa d'un missatge no es configura necessàriament com l'exercici del dret de petició; les peticions adreçades al Parlament que s'emparin en aquest dret s'han de plantejar d'acord amb els requisits i les formalitats establerts per les lleis davant la Comissió de Peticions del Parlament.

El Parlament intentarà, en els casos que els missatges rebuts compleixin els requisits establerts, respondre en un termini raonable. Això no obstant, el Parlament no assumeix cap responsabilitat per la manca de resposta o pel fet que aquesta arribi amb retard a la persona destinatària.

El Parlament no és responsable de l'exactitud, la veracitat i la seriositat de cap informació (inclosos els consells o les declaracions d'opinió) escrita pels remitents. En cap cas és responsable del contingut dels missatges que rebi, o de qualsevol acció subsegüent presa com a conseqüència d'aquests missatges.

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Hi trobareu una oferta variada d'articles personalitzats amb el logotip del Parlament, i les publicacions de la institució.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.