Sindicació per RSS

Obtingueu les notícies de darrera hora del Parlament. Us oferim un servei de sindicació automàtica de titulars de notícies i altres continguts de freqüent actualització. Les actualitzacions o notícies publicades acostumen a mostrar-se com una llista de titulars ordenats per data. Si els titulars tenen enllaç, fent clic s'accedeix al contingut.

RSS és un format per difondre continguts web als subscriptors. Permet conèixer les novetats publicades sense necessitat d?accedir al web. Tot i que hi ha moltes aplicacions (agregadors) que permeten consultar RSS, les darreres versions dels navegadors més comuns permeten llegir els RSS sense que calgui instal·lar cap programari addicional. Si el vostre navegador no ho permet, per utilitzar el servei RSS cal que us instal·leu un programa lector o agregador.

Subscriure's per RSS:

Activitat dels òrgans

Subscriure's per RSS:

Continguts genèrics

 • Agenda - Actes institucionals

  Avís dels actes institucionals que tindran lloc al Parlament

 • Agenda - Conferències de premsa

  Avís dels actes i les conferències de premsa que duran a terme els grups parlamentaris

 • Agenda - Reunions

  Avís de les reunions de treball que tindran lloc al Parlament

 • Agenda - Sessions dels òrgans

  Informació i ordre del dia de les sessions dels òrgans

 • Agenda del Parlament

  Esdeveniments de totes les agendes

 • Bibliografies temàtiques

  Recull dels documents de que disposa la biblioteca del Parlament sobre temes d'especial interès parlamentari.

 • Butlletí Oficial

  Publicació periòdica que recull tots els documents parlamentaris que entren a la Cambra o emanen d'aquesta; s'hi poden seguir la tramitació i les modificacions successives d'una proposta, fins que s'escau la resolució definitiva.

 • Butlletí de sumaris

  Recull mensual dels sumaris de les revistes que s'han rebut a la biblioteca del Parlament

 • Compareixences

  Avís de les compareixences que tindran lloc davant els òrgans de la cambra

 • Declaració Institucional

  Text que expressa la posició institucional de la cambra en aspectes que es consideren especialment rellevants

 • Decrets llei

  Llistats dels Decrets Llei.

 • Diari de Sessions - Comissions

  Publicació periòdica del Parlament on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en la majoria de les sessions de les comissions

 • Diari de Sessions - Diputació Permanent

  Publicació periòdica del Parlament on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en les sessions de la Diputació Permanent

 • Diari de Sessions - Ple

  Publicació periòdica del Parlament on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en el Ple del Parlament

 • Dossier del Ple

  Dossier que conté l'ordre del dia de les sessions i la documentació necessària per al seguiment del Ple del Parlament

 • Dossiers legislatius

  Dossiers sobre determinats projectes o proposicions de llei en tràmit (antecedents parlamentaris, legislació, jurisprudència, bibliografia i altra documentació)

 • Dossiers sobre l'activitat parlamentària

  Reculls documentals sobre determinats aspectes del treball parlamentari

 • Dossiers temàtics

  Dossiers documentals sobre matèries d' interès parlamentari. Recullen la legislació i documentació sobre la temàtica tractada

 • Guies de recursos

  Recull de fonts d'informació complementàries al fons documental i als recursos de la biblioteca sobre un àmbit temàtic

 • Lleis

  Accés als textos de les lleis aprovades pel Parlament

 • Mocions aprovades

  Les interpel·lacions poden concloure amb la presentació d'una moció, amb la qual la cambra manifesta la seva posició o fixa objectius i dona instruccions al Govern respecte a la qüestió debatuda.

 • Notícies

  Informació sobre els actes que han tingut lloc al Parlament, amb fotografies i documents relacionats

 • Novetats bibliogràfiques

  Recull periòdicament els darrers llibres, revistes especialitzades i altres documents que s'han rebut a la biblioteca del Parlament.

 • Novetats de bibliografia parlamentària

  Recull trimestral de les novetats rebudes a la biblioteca, de temàtica parlamentària; inclou monografies, revistes i buidatges d'articles i capítols.

 • Projectes de llei en tràmit

  Llistats de les iniciatives que poden cloure en llei, a través dels textos presentats pel Govern.

 • Proposicions de llei

  Llistats de les iniciatives que poden cloure en llei, a través dels textos presentats pels grups parlamentaris i membres del Parlament.

 • Proposicions de llei a presentar al Congrés dels Diputats

  Llistat de les proposicions de llei a presentar al Congrés dels Diputats.

 • Proposicions de llei d'iniciativa legislativa popular

  Llistat de les proposicions de llei presentades pels ciutadans, amb accés a la consulta dels tràmits de cada expedient en la base de dades SIAP.

 • Resolucions adoptades

  El Parlament pot discutir i aprovar resolucions, referides a assumptes d'interès especial i per mitjà de les quals la cambra manifesta una opinió o una voluntat, invita a fer determinades actuacions o dóna suport a algú.

Subscriure's per RSS:

Publicacions oficials

 • Butlletí Oficial

 • Diari de sessions - Ple del Parlament

  Tots els diputats reunits en sessió constitueixen el Ple del Parlament. El Ple és l'òrgan suprem de la cambra, en el qual es debaten en última i definitiva instància les qüestions que segons l'Estatut són competència del Parlament de Catalunya.

Subscriure's per RSS:

Canal Parlament

 • Actes institucionals

  Vídeos dels actes institucionals que han tingut lloc a la seu del Parlament de Catalunya

 • Comissions

  Vídeos de les sessions de comissions. Permeten l'accés a les seqüències dels debats a través dels punts de l'ordre del dia i de les diferents intervencions que s'hi han produït.

 • Conferències de premsa

  Vídeos de les conferències de premsa que els membres de la cambra han dut a terme a la sala de premsa del Parlament de Catalunya.

 • Diputació Permanent

  Vídeos de les sessions de la Diputació Permanent. Permeten l'accés a les seqüències dels debats a través dels punts de l'ordre del dia i de les diferents intervencions que s'hi han produït.

 • Plens

  Vídeos de les sessions plenàries. Permeten l¿accés a les seqüències dels debats a través dels punts de l'ordre del dia i de les diferents intervencions que s'hi han produït.

 • TVC

  Programes sobre el Parlament emesos per Televisió de Catalunya.

 • TVE Catalunya

  TVE Catalunya