Sindicació per RSS

Obtingueu les notícies de darrera hora del Parlament. Us oferim un servei de sindicació automàtica de titulars de notícies i altres continguts de freqüent actualització. Les actualitzacions o notícies publicades acostumen a mostrar-se com una llista de titulars ordenats per data. Si els titulars tenen enllaç, fent clic s'accedeix al contingut.

RSS és un format per difondre continguts web als subscriptors. Permet conèixer les novetats publicades sense necessitat d?accedir al web. Tot i que hi ha moltes aplicacions (agregadors) que permeten consultar RSS, les darreres versions dels navegadors més comuns permeten llegir els RSS sense que calgui instal·lar cap programari addicional. Si el vostre navegador no ho permet, per utilitzar el servei RSS cal que us instal·leu un programa lector o agregador.

Subscriure's per RSS:

Activitat dels òrgans

 • Comissió d'Afers Institucionals (CAI)

  Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local i serveis de comunicació. Desplegament de l'autogovern. Polítiques esportives. Cooperació amb l'Administració local. Relacions institucionals. Administracions públiques i sector públic. Administració electrònica, formació del personal al servei de les administracions públiques i funció pública. Telecomunicacions. Polítiques de ciberseguretat i de serveis d'identificació electrònica, i polítiques d'identitat i confiança digitals. Atenció ciutadana, informació de serveis, programes de l'Administració i coordinació i direcció dels sistemes d'informació. Delegacions territorials de la Generalitat. Difusió de l'activitat del Govern i gestió i comunicació corporativa i institucional de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Polítiques de transparència i govern obert, dades obertes i participació i qualitat democràtiques. Processos electorals. Regulació i supervisió dels grups d'interès. Afers religiosos. Qualsevol altra competència del Departament de la Presidència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT)

  Telecomunicacions i societat digital. Polítiques de ciberseguretat i de serveis d'identificació electrònica, i polítiques d'identitat i confiança digitals. Polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil. Política i planificació territorials i urbanisme. Polítiques de sòl. Obres públiques i infraestructures. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. Mobilitat i transport. Polítiques de muntanya i litoral. Atenció ciutadana, informació de serveis, programes de l'Administració i coordinació i direcció dels sistemes d'informació. Delegacions territorials de la Generalitat. Qualsevol altra competència del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori que no estigui atribuïda a cap altra comissió.
  (Vegeu Comissió de Territori)

 • Comissió d'Empresa i Treball (CET)

  Comerç interior i artesania. Consum. Turisme. Indústria, seguretat industrial i mines. Innovació. Internacionalització de l'empresa catalana. Emprenedoria. Relacions laborals i inspecció de treball. Polítiques d?ocupació i intermediació laboral. Qualificació professional en l'àmbit de les competències assignades al Departament d'Empresa i Treball. Economia social, cooperatives i autoempresa. Societat digital i la confecció i direcció de les polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil. Promoció i defensa de la competència. Qualsevol altra competència del Departament d'Empresa i Treball que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Economia i Hisenda (CEH)

  Política econòmica. Entitats de crèdit. Mercat de valors. Deute públic i tutela financera dels ens locals. Programes de transferència de fons de la Unió Europea, amb excepció dels de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural. Sector assegurador. Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa. Control economicofinancer i de la comptabilitat. Criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions. Supervisió econòmica i pressupostària del sector públic adscrit a la Generalitat. Gestió de les despeses de personal. Patrimoni de la Generalitat. Gestió dels tributs. Joc i apostes. Contractació pública. Qualsevol altra competència del Departament d'Economia i Hisenda que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Igualtat i Feminismes (CIF)

  Polítiques d'igualtat, accessibilitat, igualtat efectiva en el treball i garanties de drets i no-discriminació. Política de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Polítiques de dones. Foment i defensa dels drets humans, polítics i civils. Política d'immigració, refugi i suport a la migració catalana. Polítiques del temps. Qualsevol altra competència del Departament d'Igualtat i Feminismes que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC)

  Coordinació de l'acció exterior. Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. Cooperació al desenvolupament. Foment de la pau. Polítiques de transparència i govern obert. Processos electorals. Regulació i supervisió dels grups d'interès. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Exterior i Transparència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.
  (Vegeu Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació)

 • Comissió de Territori (CT)

  Política i planificació territorials i urbanisme. Polítiques de sòl. Obres públiques i infraestructures. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. Mobilitat i transport. Polítiques de muntanya i litoral. Licitació de les infraestructures. Les polítiques d'habitatge, que inclouen la planificació territorial sectorial de l'habitatge. La planificació d'habitatges d'obra nova per part de la Generalitat. L'activitat de foment en matèria d'habitatge, tant de la promoció pública i privada d'habitatges com de la rehabilitació, en l'entorn urbà i en el món rural. La gestió del patrimoni públic d'habitatges de la Generalitat. Ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i dels productes d'edificació. Polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics així com les actuacions de foment del programa de barris i àrees urbanes d?atenció especial. Qualsevol altra competència del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Educació (CE)

  Política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari. Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu. Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores. Direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu. Supervisió i relació amb els centres privats concertats. Planificació de l'oferta educativa de llocs escolars. Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics. Formació i qualificació professionals, en l'àmbit de les competències assignades al Departament d'Educació. Qualsevol altra competència del Departament d'Educació que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Recerca i Universitats (CRU)

  Universitats. Qualitat del sistema universitari. Beques que no siguin competència del Departament d'Educació. Foment de la recerca, inclosa la recerca en l'àmbit de la salut. Qualsevol altra competència del Departament de Recerca i Universitats que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Acció Climàtica (CAC)

  Planificació i qualitat ambiental, i polítiques davant el canvi climàtic. Aigua. Residus. Serveis meteorològics. Energia i impuls de les energies renovables. Medi natural i biodiversitat. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural (CARPA)

  Polítiques d'agricultura. Polítiques de ramaderia. Polítiques de pesca i afers marítims. Activitats cinegètiques i pesca fluvial. Desenvolupament del món rural. Gestió dels programes de transferència de fons de la Unió Europea de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural. Gestió forestal. Indústria agroalimentària i polítiques d'alimentació. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Salut (CS)

  Política sanitària. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. Equipaments sociosanitaris, inclosos els de la xarxa de serveis socials. Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Interior (CI)

  Seguretat ciutadana. Trànsit. Emergències i protecció civil. Prevenció, extinció d'incendis i salvament. Espectacles públics i activitats recreatives. Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals amb relació al medi, per mitjà del Cos d'Agents Rurals. Qualsevol altra competència del Departament d'Interior que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Drets Socials (CDS)

  Serveis, prestacions i protecció socials. Joventut. Gent gran. Famílies Infància i adolescència. Acolliment i adopcions. Persones amb discapacitat i dependències. Equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials. Inclusió social de les persones amb discapacitat i polítiques de dependència. Acció comunitària. Xarxa d?equipaments cívics i socials. Sensibilització cívica i social, i suport a les entitats i el voluntariat. Tercer sector. Qualsevol altra competència del Departament de Drets Socials que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Cultura (CC)

  Promoció, cooperació i difusió cultural. Patrimoni cultural, arxius i museus. Indústries culturals. Cultura tradicional i popular catalana. Equipaments culturals. Promoció i foment de la llengua catalana. Qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Justícia (CJ)

  Administració de justícia. Serveis penitenciaris, reinserció i justícia juvenil. Dret civil de Catalunya. Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies. Notaris i registradors. Mitjans alternatius de resolució de conflictes. Memòria democràtica. Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió del Reglament (CR)

  Elaboració i reforma del Reglament del Parlament.

 • Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED)

  Actua com a òrgan preparatori de les resolucions del Ple, si aquest, d'acord amb el Reglament, s'ha de pronunciar en assumptes que afecten l'estatut dels diputats.

 • Comissió de Peticions (CP)

  Tramita les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l'exercici del dret de petició individual o col·lectiva.

 • Comissió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR)

  Controla els crèdits destinats a despeses reservades de l'Administració de la Generalitat i de tota altra matèria del Govern i de l'Administració de la Generalitat declarada secreta o reservada, d'acord amb la legislació vigent.

 • Comissió de Consolidació de Textos Normatius (CCTN)

  Consolidació de textos normatius

 • Comissió del Síndic de Greuges (CSG)

  Relacions amb el Síndic de Greuges. Coneixement de les queixes i de les peticions relatives a la defensa dels drets i de les llibertats fonamentals dels ciutadans que hom adreci al Síndic.

 • Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)

  Relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes. Examen dels comptes de la Sindicatura.

 • Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

  Control parlamentari de l'actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les empreses filials.

 • Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)

  Planificació i estudi de les polítiques de joventut.

 • Comissió de la Infància (CDI)

  Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància.

 • Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (CERIE)

  L'objecte d'aquesta comissió és l'estudi del racisme institucional i estructural a Catalunya en tots els àmbits, des de la seguretat fins a la igualtat d?oportunitats, passant per la representació social, política i econòmica, per a establir una diagnosi compartida sobre les mesures que cal prendre per a evitar qualsevol discriminació racial.

 • Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (CESMA)

  Estudi per a garantir un model d'atenció públic integrat amb la persona al centre, amb un marcat caràcter preventiu, d'assistència, rehabilitació i benestar, d'enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial en la problemàtica de la salut mental i les addiccions.

 • Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (CEPDE)

  Estudi i seguiment de les mesures de protecció del delta de l'Ebre -davant les amenaces de la regressió, la subsidència, la minva de cabal del riu i les conseqüències del canvi climàtic- proposades i impulsades per les administracions competents i per les entitats territorials i ambientals.

 • Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (CEMP)

  La Comissió d'Estudi sobre el Model Policial té com a objecte i abast l'anàlisi i la investigació dels mecanismes de control, avaluació i investigació de les actuacions policials, amb la possibilitat d'implantar mecanismes independents de control i fiscalització d'aquestes actuacions; la revisió del model d'ordre públic i la possibilitat de plantejar-hi canvis; la transparència en la informació i les dades per part del Departament d'Interior, i l'anàlisi de les actuacions de la divisió d'informació dels Mossos d'Esquadra i del seguiment d'activistes polítics i els mecanismes de control i fiscalització de les actuacions policials.

 • Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (CEDSEI)

  L'objecte és garantir un sistema educatiu inclusiu des de l'etapa educativa de zero a tres anys fins a la postobligatòria que reforci l'equitat del sistema i millori l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i necessitats educatives especials, tant en horari lectiu com no lectiu (sortides i colònies, temps de menjador, activitats extraescolars, etc.), i que alhora doni suport a la tasca pedagògica dels docents, que han d'afrontar diàriament una complexitat creixent a les aules.

 • Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals (CEPGIF)

  L'objecte d'aquesta comissió és estudiar la manera de garantir un sistema de prevenció i control d'incendis amb una visió holística, que vagi més enllà de l'extinció dels grans incendis forestals i que posi èmfasi en les propostes de prevenció i de gestió del territori.

 • Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya (CEDHEC)

  Determinar el deute històric de l'Estat amb Catalunya que és fruit dels incompliments i de les polítiques dutes a terme per l'Estat espanyol les darreres dècades.

 • Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d'Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru (CIERPAPFRE)

  Conèixer els detalls de les intromissions en els mòbils de representants polítics i de la societat civil catalana amb els programaris espia Pegasus i Candiru duta a terme pel Regne d'Espanya, per mitjà del CNI o d'altres organismes públics.

 • Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església (CIPE)

  La Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església té com a objecte l'anàlisi i investigació de les violències sexuals comeses contra infants i joves en l'àmbit de l'Església catòlica, els àmbits escolar, esportiu i de lleure i altres àmbits en què no hi hagi hagut col·laboració per a assumir responsabilitats i reparar les víctimes, i esclarir les actuacions davant els casos de pederàstia

 • Comissió d'Investigació sobre l'Acumulació d'Immobles per Determinades Entitats (CIAIDE)

  L'objecte d'aquesta comissió és tot allò referent a l'acumulació d'immobles que porten a terme les entitats financeres i llurs filials, els fons d'inversió, les entitats de gestió d'actius, els fons de capital risc i de titulització d'actius i similars a Catalunya i la seva incidència en l'àmbit de l'habitatge, tant en el mercat privat com en promocions qualificades com a habitatge de protecció oficial, d'acord amb el que estableix l'article 67.3 del Reglament del Parlament i tal copm es va aprovar en la Moció 5/XIV.

 • Nou

  Comissió d'Investigació sobre la Infiltració de Policies dels Cossos Policials de l'Estat en els Moviments Socials, Polítics i Populars d'Arreu del País (CIIPCEM)

  L'objecte d'aquesta comissió és investigar tot el referent a les infiltracions de policies dels cossos policials de l'Estat espanyol en els moviments socials, polítics i populars arreu dels Països Catalans.

 • Ple del Parlament

  Tots els diputats reunits en sessió constitueixen el Ple del Parlament. El Ple és l'òrgan suprem de la cambra, en el qual es debaten en última i definitiva instància les qüestions que segons l'Estatut són competència del Parlament de Catalunya.

 • Diputació Permanent

 • Intergrup del Poble Gitano (IPG)

Subscriure's per RSS:

Continguts genèrics

 • Agenda - Actes institucionals

  Avís dels actes institucionals que tindran lloc al Parlament

 • Agenda - Conferències de premsa

  Avís dels actes i les conferències de premsa que duran a terme els grups parlamentaris

 • Agenda - Reunions

  Avís de les reunions de treball que tindran lloc al Parlament

 • Agenda - Sessions dels òrgans

  Informació i ordre del dia de les sessions dels òrgans

 • Agenda del Parlament

  Esdeveniments de totes les agendes

 • Bibliografies temàtiques

  Recull dels documents de que disposa la biblioteca del Parlament sobre temes d'especial interès parlamentari.

 • Butlletí Oficial

  Publicació periòdica que recull tots els documents parlamentaris que entren a la Cambra o emanen d'aquesta; s'hi poden seguir la tramitació i les modificacions successives d'una proposta, fins que s'escau la resolució definitiva.

 • Butlletí de sumaris

  Recull mensual dels sumaris de les revistes que s'han rebut a la biblioteca del Parlament

 • Compareixences

  Avís de les compareixences que tindran lloc davant els òrgans de la cambra

 • Concursos i oposicions

  Informació sobre els concursos i oposicions per a cobrir llocs de treball en l'administració del Parlament

 • Declaracions institucionals

  Text que expressa la posició institucional de la cambra en aspectes que es consideren especialment rellevants

 • Decrets llei

  Llistats dels Decrets Llei.

 • Diari de Sessions - Comissions

  Publicació periòdica del Parlament on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en la majoria de les sessions de les comissions

 • Diari de Sessions - Diputació Permanent

  Publicació periòdica del Parlament on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en les sessions de la Diputació Permanent

 • Diari de Sessions - Ple

  Publicació periòdica del Parlament on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en el Ple del Parlament

 • Dossier del Ple

  Dossier que conté l'ordre del dia de les sessions i la documentació necessària per al seguiment del Ple del Parlament

 • Dossiers legislatius

  Dossiers sobre determinats projectes o proposicions de llei en tràmit (antecedents parlamentaris, legislació, jurisprudència, bibliografia i altra documentació)

 • Dossiers sobre l'activitat parlamentària

  Reculls documentals sobre determinats aspectes del treball parlamentari

 • Dossiers temàtics

  Dossiers documentals sobre matèries d' interès parlamentari. Recullen la legislació i documentació sobre la temàtica tractada

 • Guies de recursos

  Recull de fonts d'informació complementàries al fons documental i als recursos de la biblioteca sobre un àmbit temàtic

 • Lleis

  Accés als textos de les lleis aprovades pel Parlament

 • Mocions aprovades

  Les interpel·lacions poden concloure amb la presentació d'una moció, amb la qual la cambra manifesta la seva posició o fixa objectius i dona instruccions al Govern respecte a la qüestió debatuda.

 • Notícies

  Informació sobre els actes que han tingut lloc al Parlament, amb fotografies i documents relacionats

 • Novetats bibliogràfiques

  Recull periòdicament els darrers llibres, revistes especialitzades i altres documents que s'han rebut a la biblioteca del Parlament.

 • Novetats de bibliografia parlamentària

  Recull trimestral de les novetats rebudes a la biblioteca, de temàtica parlamentària; inclou monografies, revistes i buidatges d'articles i capítols.

 • Projectes de llei en tràmit

  Llistats de les iniciatives que poden cloure en llei, a través dels textos presentats pel Govern.

 • Proposicions de llei

  Llistats de les iniciatives que poden cloure en llei, a través dels textos presentats pels grups parlamentaris i membres del Parlament.

 • Proposicions de llei a presentar al Congrés dels Diputats

  Llistat de les proposicions de llei a presentar al Congrés dels Diputats.

 • Proposicions de llei d'iniciativa legislativa popular

  Llistat de les proposicions de llei presentades pels ciutadans, amb accés a la consulta dels tràmits de cada expedient en la base de dades SIAP.

 • Resolucions adoptades

  El Parlament pot discutir i aprovar resolucions, referides a assumptes d'interès especial i per mitjà de les quals la cambra manifesta una opinió o una voluntat, invita a fer determinades actuacions o dóna suport a algú.

Subscriure's per RSS:

Publicacions oficials

 • Butlletí Oficial

 • Diari de sessions - Comissió d'Acció Climàtica

  Planificació i qualitat ambiental, i polítiques davant el canvi climàtic. Aigua. Residus. Serveis meteorològics. Energia i impuls de les energies renovables. Medi natural i biodiversitat. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió d'Afers Institucionals

  Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local i serveis de comunicació. Desplegament de l'autogovern. Polítiques esportives. Cooperació amb l'Administració local. Relacions institucionals. Administracions públiques i sector públic. Administració electrònica, formació del personal al servei de les administracions públiques i funció pública. Telecomunicacions. Polítiques de ciberseguretat i de serveis d'identificació electrònica, i polítiques d'identitat i confiança digitals. Atenció ciutadana, informació de serveis, programes de l'Administració i coordinació i direcció dels sistemes d'informació. Delegacions territorials de la Generalitat. Difusió de l'activitat del Govern i gestió i comunicació corporativa i institucional de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Polítiques de transparència i govern obert, dades obertes i participació i qualitat democràtiques. Processos electorals. Regulació i supervisió dels grups d'interès. Afers religiosos. Qualsevol altra competència del Departament de la Presidència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

  Polítiques d'agricultura. Polítiques de ramaderia. Polítiques de pesca i afers marítims. Activitats cinegètiques i pesca fluvial. Desenvolupament del món rural. Gestió dels programes de transferència de fons de la Unió Europea de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural. Gestió forestal. Indústria agroalimentària i polítiques d'alimentació. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió d'Educació

  Política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari. Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu. Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores. Direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu. Supervisió i relació amb els centres privats concertats. Planificació de l'oferta educativa de llocs escolars. Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics. Formació i qualificació professionals, en l'àmbit de les competències assignades al Departament d'Educació. Qualsevol altra competència del Departament d'Educació que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió d'Empresa i Treball

  Comerç interior i artesania. Consum. Turisme. Indústria, seguretat industrial i mines. Innovació. Internacionalització de l'empresa catalana. Emprenedoria. Relacions laborals i inspecció de treball. Polítiques d?ocupació i intermediació laboral. Qualificació professional en l'àmbit de les competències assignades al Departament d'Empresa i Treball. Economia social, cooperatives i autoempresa. Societat digital i la confecció i direcció de les polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil. Promoció i defensa de la competència. Qualsevol altra competència del Departament d'Empresa i Treball que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals

  L'objecte d'aquesta comissió és estudiar la manera de garantir un sistema de prevenció i control d'incendis amb una visió holística, que vagi més enllà de l'extinció dels grans incendis forestals i que posi èmfasi en les propostes de prevenció i de gestió del territori.

 • Diari de sessions - Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

  L'objecte és garantir un sistema educatiu inclusiu des de l'etapa educativa de zero a tres anys fins a la postobligatòria que reforci l'equitat del sistema i millori l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i necessitats educatives especials, tant en horari lectiu com no lectiu (sortides i colònies, temps de menjador, activitats extraescolars, etc.), i que alhora doni suport a la tasca pedagògica dels docents, que han d'afrontar diàriament una complexitat creixent a les aules.

 • Diari de sessions - Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya

  Determinar el deute històric de l'Estat amb Catalunya que és fruit dels incompliments i de les polítiques dutes a terme per l'Estat espanyol les darreres dècades.

 • Diari de sessions - Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  La Comissió d'Estudi sobre el Model Policial té com a objecte i abast l'anàlisi i la investigació dels mecanismes de control, avaluació i investigació de les actuacions policials, amb la possibilitat d'implantar mecanismes independents de control i fiscalització d'aquestes actuacions; la revisió del model d'ordre públic i la possibilitat de plantejar-hi canvis; la transparència en la informació i les dades per part del Departament d'Interior, i l'anàlisi de les actuacions de la divisió d'informació dels Mossos d'Esquadra i del seguiment d'activistes polítics i els mecanismes de control i fiscalització de les actuacions policials.

 • Diari de sessions - Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  L'objecte d'aquesta comissió és l'estudi del racisme institucional i estructural a Catalunya en tots els àmbits, des de la seguretat fins a la igualtat d?oportunitats, passant per la representació social, política i econòmica, per a establir una diagnosi compartida sobre les mesures que cal prendre per a evitar qualsevol discriminació racial.

 • Diari de sessions - Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

  Estudi i seguiment de les mesures de protecció del delta de l'Ebre -davant les amenaces de la regressió, la subsidència, la minva de cabal del riu i les conseqüències del canvi climàtic- proposades i impulsades per les administracions competents i per les entitats territorials i ambientals.

 • Diari de sessions - Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Estudi per a garantir un model d'atenció públic integrat amb la persona al centre, amb un marcat caràcter preventiu, d'assistència, rehabilitació i benestar, d'enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial en la problemàtica de la salut mental i les addiccions.

 • Diari de sessions - Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Polítiques d'igualtat, accessibilitat, igualtat efectiva en el treball i garanties de drets i no-discriminació. Política de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Polítiques de dones. Foment i defensa dels drets humans, polítics i civils. Política d'immigració, refugi i suport a la migració catalana. Polítiques del temps. Qualsevol altra competència del Departament d'Igualtat i Feminismes que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió d'Interior

  Seguretat ciutadana. Trànsit. Emergències i protecció civil. Prevenció, extinció d'incendis i salvament. Espectacles públics i activitats recreatives. Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals amb relació al medi, per mitjà del Cos d'Agents Rurals. Qualsevol altra competència del Departament d'Interior que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió d'Investigació sobre l'Acumulació d'Immobles per Determinades Entitats

  L'objecte d'aquesta comissió és tot allò referent a l'acumulació d'immobles que porten a terme les entitats financeres i llurs filials, els fons d'inversió, les entitats de gestió d'actius, els fons de capital risc i de titulització d'actius i similars a Catalunya i la seva incidència en l'àmbit de l'habitatge, tant en el mercat privat com en promocions qualificades com a habitatge de protecció oficial, d'acord amb el que estableix l'article 67.3 del Reglament del Parlament i tal copm es va aprovar en la Moció 5/XIV.

 • Diari de sessions - Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d'Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru

  Conèixer els detalls de les intromissions en els mòbils de representants polítics i de la societat civil catalana amb els programaris espia Pegasus i Candiru duta a terme pel Regne d'Espanya, per mitjà del CNI o d'altres organismes públics.

 • Nou

  Diari de sessions - Comissió d'Investigació sobre la Infiltració de Policies dels Cossos Policials de l'Estat en els Moviments Socials, Polítics i Populars d'Arreu del País

  L'objecte d'aquesta comissió és investigar tot el referent a les infiltracions de policies dels cossos policials de l'Estat espanyol en els moviments socials, polítics i populars arreu dels Països Catalans.

 • Diari de sessions - Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

  La Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església té com a objecte l'anàlisi i investigació de les violències sexuals comeses contra infants i joves en l'àmbit de l'Església catòlica, els àmbits escolar, esportiu i de lleure i altres àmbits en què no hi hagi hagut col·laboració per a assumir responsabilitats i reparar les víctimes, i esclarir les actuacions davant els casos de pederàstia

 • Diari de sessions - Comissió de Consolidació de Textos Normatius

  Consolidació de textos normatius

 • Diari de sessions - Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Control parlamentari de l'actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les empreses filials.

 • Diari de sessions - Comissió de Drets Socials

  Serveis, prestacions i protecció socials. Joventut. Gent gran. Famílies Infància i adolescència. Acolliment i adopcions. Persones amb discapacitat i dependències. Equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials. Inclusió social de les persones amb discapacitat i polítiques de dependència. Acció comunitària. Xarxa d?equipaments cívics i socials. Sensibilització cívica i social, i suport a les entitats i el voluntariat. Tercer sector. Qualsevol altra competència del Departament de Drets Socials que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió de Justícia

  Administració de justícia. Serveis penitenciaris, reinserció i justícia juvenil. Dret civil de Catalunya. Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies. Notaris i registradors. Mitjans alternatius de resolució de conflictes. Memòria democràtica. Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió de Matèries Secretes i Reservades

  Controla els crèdits destinats a despeses reservades de l'Administració de la Generalitat i de tota altra matèria del Govern i de l'Administració de la Generalitat declarada secreta o reservada, d'acord amb la legislació vigent.

 • Diari de sessions - Comissió de Peticions

  Tramita les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l'exercici del dret de petició individual o col·lectiva.

 • Diari de sessions - Comissió de Polítiques de Joventut

  Planificació i estudi de les polítiques de joventut.

 • Diari de sessions - Comissió de Recerca i Universitats

  Universitats. Qualitat del sistema universitari. Beques que no siguin competència del Departament d'Educació. Foment de la recerca, inclosa la recerca en l'àmbit de la salut. Qualsevol altra competència del Departament de Recerca i Universitats que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió de Salut

  Política sanitària. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. Equipaments sociosanitaris, inclosos els de la xarxa de serveis socials. Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió de Territori

  Política i planificació territorials i urbanisme. Polítiques de sòl. Obres públiques i infraestructures. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. Mobilitat i transport. Polítiques de muntanya i litoral. Licitació de les infraestructures. Les polítiques d'habitatge, que inclouen la planificació territorial sectorial de l'habitatge. La planificació d'habitatges d'obra nova per part de la Generalitat. L'activitat de foment en matèria d'habitatge, tant de la promoció pública i privada d'habitatges com de la rehabilitació, en l'entorn urbà i en el món rural. La gestió del patrimoni públic d'habitatges de la Generalitat. Ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i dels productes d'edificació. Polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics així com les actuacions de foment del programa de barris i àrees urbanes d?atenció especial. Qualsevol altra competència del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Actua com a òrgan preparatori de les resolucions del Ple, si aquest, d'acord amb el Reglament, s'ha de pronunciar en assumptes que afecten l'estatut dels diputats.

 • Diari de sessions - Comissió de la Infància

  Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància.

 • Diari de sessions - Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes. Examen dels comptes de la Sindicatura.

 • Diari de sessions - Comissió del Reglament

  Elaboració i reforma del Reglament del Parlament.

 • Diari de sessions - Comissió del Síndic de Greuges

  Relacions amb el Síndic de Greuges. Coneixement de les queixes i de les peticions relatives a la defensa dels drets i de les llibertats fonamentals dels ciutadans que hom adreci al Síndic.

 • Diari de sessions - Diputació Permanent

 • Diari de sessions - Ple del Parlament

  Tots els diputats reunits en sessió constitueixen el Ple del Parlament. El Ple és l'òrgan suprem de la cambra, en el qual es debaten en última i definitiva instància les qüestions que segons l'Estatut són competència del Parlament de Catalunya.

Subscriure's per RSS:

Canal Parlament

 • Actes institucionals

  Vídeos dels actes institucionals que han tingut lloc a la seu del Parlament de Catalunya

 • Comissions

  Vídeos de les sessions de comissions. Permeten l'accés a les seqüències dels debats a través dels punts de l'ordre del dia i de les diferents intervencions que s'hi han produït.

 • Conferències de premsa

  Vídeos de les conferències de premsa que els membres de la cambra han dut a terme a la sala de premsa del Parlament de Catalunya.

 • Diputació Permanent

  Vídeos de les sessions de la Diputació Permanent. Permeten l'accés a les seqüències dels debats a través dels punts de l'ordre del dia i de les diferents intervencions que s'hi han produït.

 • Plens

  Vídeos de les sessions plenàries. Permeten l¿accés a les seqüències dels debats a través dels punts de l'ordre del dia i de les diferents intervencions que s'hi han produït.

 • TVC

  Programes sobre el Parlament emesos per Televisió de Catalunya.

 • TVE Catalunya

  TVE Catalunya