Sindicació per RSS

Obtingueu les notícies de darrera hora del Parlament. Us oferim un servei de sindicació automàtica de titulars de notícies i altres continguts de freqüent actualització. Les actualitzacions o notícies publicades acostumen a mostrar-se com una llista de titulars ordenats per data. Si els titulars tenen enllaç, fent clic s'accedeix al contingut.

RSS és un format per difondre continguts web als subscriptors. Permet conèixer les novetats publicades sense necessitat d?accedir al web. Tot i que hi ha moltes aplicacions (agregadors) que permeten consultar RSS, les darreres versions dels navegadors més comuns permeten llegir els RSS sense que calgui instal·lar cap programari addicional. Si el vostre navegador no ho permet, per utilitzar el servei RSS cal que us instal·leu un programa lector o agregador.

Subscriure's per RSS:

Activitat dels òrgans

 • Comissió d'Afers Institucionals (CAI)

  Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local i serveis de comunicació. Polítiques esportives. Polítiques de dones. Desplegament de l'autogovern. Cooperació amb l'Administració local. Qualsevol altra competència del Departament de Presidència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Economia i Hisenda (CEH)

  Política econòmica. Entitats de crèdit. Mercat de valors. Deute públic i tutela financera dels ens locals. Promoció i defensa de la competència. Sector assegurador. Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa. Control economicofinancer i la comptabilitat. Gestió de les despeses de personal. Patrimoni de la Generalitat. Gestió dels tributs. Joc i les apostes. Licitació de les infraestructures. Direcció de les delegacions territorials del Govern. Atenció ciutadana. Contractació pública. Qualsevol altra competència del Departament d'Economia i Hisenda que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Interior (CI)

  Seguretat ciutadana. Trànsit. Emergències i protecció civil. Prevenció, extinció d'incendis i salvament. Espectacles públics i activitats recreatives. Qualsevol altra competència del Departament d'Interior que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Ensenyament (CE)

  Política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari. Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu. Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores. Direcció i avaluació dels centres públics. Supervisió i relació amb els centres privats concertats. Planificació de l'oferta educativa. Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics. Formació i qualificació professionals. Qualsevol altra competència del Departament d'Ensenyament que no estigui atribuïda a cap altra comissió.
  (Vegeu Comissió d'Educació)

 • Comissió de Territori (CT)

  Política i planificació territorials i urbanisme. Polítiques del sòl. Habitatge i la promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge incloses les polítiques de sòl residencial associades. Ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i productes d'edificació. Polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics. Obres públiques i infraestructures. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. Transports. Qualsevol altra competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)

  Planificació i qualitat ambientals i canvi climàtic. Aigua. Residus. Serveis meteorològics. Energies renovables. Medi natural i biodiversitat. Qualsevol altra competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Salut (CS)

  Política sanitària. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. Equipaments sociosanitaris inclosos els equipaments sociosanitaris de la xarxa de serveis socials. Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Cultura (CC)

  Promoció, cooperació i difusió culturals. Patrimoni cultural, arxius i museus. Indústries culturals. Cultura tradicional i popular catalana. Equipaments culturals. Promoció i foment de la llengua catalana. Qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Justícia (CJ)

  Administració de justícia. Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil. Dret civil de Catalunya. Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies. Notaris i registradors. Mitjans alternatius de resolució de conflictes. Afers religiosos. Memòria democràtica, el foment de la pau i els drets humans polítics i civils. Grups d'interès. Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Empresa i Coneixement (CEC)

  Comerç interior i artesania. Consum. Turisme. Indústria. Seguretat industrial. Innovació. Energia i mines. Internacionalització de l'empresa catalana. Emprenedoria. Universitats. Qualitat del sistema universitari. Beques que no són competència del Departament d'Ensenyament. Foment de la recerca. Qualsevol altra competència del Departament d'Empresa i Coneixement que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)

  Polítiques d'agricultura. Polítiques de ramaderia. Polítiques de pesca. Activitats cinegètiques i pesca fluvial. Desenvolupament del món rural. Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals del medi, mitjançant el Cos d'Agents Rurals. Boscos. Indústria agroalimentària i polítiques d'alimentació. Qualsevol altra competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió del Reglament (CR)

  Elaboració i reforma del Reglament del Parlament.

 • Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED)

  Actua com a òrgan preparatori de les resolucions del Ple, si aquest, d'acord amb el Reglament, s'ha de pronunciar en assumptes que afecten l'estatut dels diputats.

 • Comissió de Peticions (CP)

  Tramita les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l'exercici del dret de petició individual o col·lectiva.

 • Comissió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR)

  Controla els crèdits destinats a despeses reservades de l'Administració de la Generalitat i de tota altra matèria del Govern i de l'Administració de la Generalitat declarada secreta o reservada, d'acord amb la legislació vigent.

 • Comissió del Síndic de Greuges (CSG)

  Relacions amb el Síndic de Greuges. Coneixement de les queixes i de les peticions relatives a la defensa dels drets i de les llibertats fonamentals dels ciutadans que hom adreci al Síndic.

 • Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)

  Relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes. Examen dels comptes de la Sindicatura.

 • Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

  Control parlamentari de l'actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les empreses filials.

 • Comissió d'Igualtat de les Persones (CIP)

  Planificació i estudi de les polítiques d'igualtat. Polítiques de dones. LGBTI.

 • Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)

  Planificació i estudi de les polítiques de joventut.

 • Comissió de la Infància (CDI)

  Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància.

 • Comissió d'Estudi del Treball Autònom (CETA)

  L'objecte d'estudi de la comissió són les mesures i les polítiques que es poden impulsar per als treballadors autònoms i la proposta dels canvis legislatius necessaris per a abordar i millorar els problemes que puguin tenir aquests treballadors a Catalunya, amb el màxim afavoriment de llur desenvolupament i llur tasca, i de manera que es doni veu a aquest sector.

 • Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (CIPC)

  Avaluació de les causes, els antecedents, les incidències directes i indirectes, i les possibles negligències o actuacions doloses amb relació al projecte Castor a Catalunya.

 • Ple del Parlament

  Tots els diputats reunits en sessió constitueixen el Ple del Parlament. El Ple és l'òrgan suprem de la cambra, en el qual es debaten en última i definitiva instància les qüestions que segons l'Estatut són competència del Parlament de Catalunya.

 • Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

  Logo del CAPCIT

  El CAPCIT és un òrgan parlamentari de composició mixta, amb presència de diputats i de membres en representació d'entitats relacionades amb la ciència i la tecnologia (entre altres, l'Institut d'Estudis Catalans, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, les universitats catalanes i el Consell Català de la Comunicació Científica).

 • Grup Parlamentari de Ciutadans

 • Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • Grup Parlamentari Republicà

 • Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 • Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

 • Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

 • Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

 • Grup Mixt

 • Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara (IPLS)

 • Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva (IPDSR)

 • Intergrup del Poble Gitano (IPG)

Subscriure's per RSS:

Continguts genèrics

 • Agenda - Actes institucionals

  Avís dels actes institucionals que tindran lloc al Parlament

 • Agenda - Conferències de premsa

  Avís dels actes i les conferències de premsa que duran a terme els grups parlamentaris

 • Agenda - Reunions

  Avís de les reunions de treball que tindran lloc al Parlament

 • Agenda - Sessions dels òrgans

  Informació i ordre del dia de les sessions dels òrgans

 • Agenda del Parlament

  Esdeveniments de totes les agendes

 • Bibliografies temàtiques

  Recull dels documents de que disposa la biblioteca del Parlament sobre temes d'especial interès parlamentari.

 • Butlletí Oficial

  Publicació periòdica que recull tots els documents parlamentaris que entren a la Cambra o emanen d'aquesta; s'hi poden seguir la tramitació i les modificacions successives d'una proposta, fins que s'escau la resolució definitiva.

 • Butlletí de sumaris

  Recull mensual dels sumaris de les revistes que s'han rebut a la biblioteca del Parlament

 • Compareixences

  Avís de les compareixences que tindran lloc davant els òrgans de la cambra

 • Declaració Institucional

  Text que expressa la posició institucional de la cambra en aspectes que es consideren especialment rellevants

 • Decrets llei

  Llistats dels Decrets Llei.

 • Diari de Sessions - Comissions

  Publicació periòdica del Parlament on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en la majoria de les sessions de les comissions

 • Diari de Sessions - Diputació Permanent

  Publicació periòdica del Parlament on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en les sessions de la Diputació Permanent

 • Diari de Sessions - Ple

  Publicació periòdica del Parlament on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en el Ple del Parlament

 • Dossier del Ple

  Dossier que conté l'ordre del dia de les sessions i la documentació necessària per al seguiment del Ple del Parlament

 • Dossiers legislatius

  Dossiers sobre determinats projectes o proposicions de llei en tràmit (antecedents parlamentaris, legislació, jurisprudència, bibliografia i altra documentació)

 • Dossiers sobre l'activitat parlamentària

  Reculls documentals sobre determinats aspectes del treball parlamentari

 • Dossiers temàtics

  Dossiers documentals sobre matèries d' interès parlamentari. Recullen la legislació i documentació sobre la temàtica tractada

 • Guies de recursos

  Recull de fonts d'informació complementàries al fons documental i als recursos de la biblioteca sobre un àmbit temàtic

 • Lleis

  Accés als textos de les lleis aprovades pel Parlament

 • Mocions aprovades

  Les interpel·lacions poden concloure amb la presentació d'una moció, amb la qual la cambra manifesta la seva posició o fixa objectius i dona instruccions al Govern respecte a la qüestió debatuda.

 • Notícies

  Informació sobre els actes que han tingut lloc al Parlament, amb fotografies i documents relacionats

 • Novetats bibliogràfiques

  Recull periòdicament els darrers llibres, revistes especialitzades i altres documents que s'han rebut a la biblioteca del Parlament.

 • Novetats de bibliografia parlamentària

  Recull trimestral de les novetats rebudes a la biblioteca, de temàtica parlamentària; inclou monografies, revistes i buidatges d'articles i capítols.

 • Projectes de llei en tràmit

  Llistats de les iniciatives que poden cloure en llei, a través dels textos presentats pel Govern.

 • Proposicions de llei

  Llistats de les iniciatives que poden cloure en llei, a través dels textos presentats pels grups parlamentaris i membres del Parlament.

 • Proposicions de llei a presentar al Congrés dels Diputats

  Llistat de les proposicions de llei a presentar al Congrés dels Diputats.

 • Proposicions de llei d'iniciativa legislativa popular

  Llistat de les proposicions de llei presentades pels ciutadans, amb accés a la consulta dels tràmits de cada expedient en la base de dades SIAP.

 • Resolucions adoptades

  El Parlament pot discutir i aprovar resolucions, referides a assumptes d'interès especial i per mitjà de les quals la cambra manifesta una opinió o una voluntat, invita a fer determinades actuacions o dóna suport a algú.

Subscriure's per RSS:

Publicacions oficials

 • Butlletí Oficial

 • Diari de sessions - Comissió d'Afers Institucionals

  Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local i serveis de comunicació. Polítiques esportives. Polítiques de dones. Desplegament de l'autogovern. Cooperació amb l'Administració local. Qualsevol altra competència del Departament de Presidència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió d'Igualtat de les Persones

  Planificació i estudi de les polítiques d'igualtat. Polítiques de dones. LGBTI.

 • Diari de sessions - Comissió d'Interior

  Seguretat ciutadana. Trànsit. Emergències i protecció civil. Prevenció, extinció d'incendis i salvament. Espectacles públics i activitats recreatives. Qualsevol altra competència del Departament d'Interior que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Control parlamentari de l'actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les empreses filials.

 • Diari de sessions - Comissió de Justícia

  Administració de justícia. Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil. Dret civil de Catalunya. Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies. Notaris i registradors. Mitjans alternatius de resolució de conflictes. Afers religiosos. Memòria democràtica, el foment de la pau i els drets humans polítics i civils. Grups d'interès. Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió de Peticions

  Tramita les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l'exercici del dret de petició individual o col·lectiva.

 • Diari de sessions - Comissió de Polítiques de Joventut

  Planificació i estudi de les polítiques de joventut.

 • Diari de sessions - Comissió de Salut

  Política sanitària. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. Equipaments sociosanitaris inclosos els equipaments sociosanitaris de la xarxa de serveis socials. Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió de Territori

  Política i planificació territorials i urbanisme. Polítiques del sòl. Habitatge i la promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge incloses les polítiques de sòl residencial associades. Ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i productes d'edificació. Polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics. Obres públiques i infraestructures. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. Transports. Qualsevol altra competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Diari de sessions - Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Actua com a òrgan preparatori de les resolucions del Ple, si aquest, d'acord amb el Reglament, s'ha de pronunciar en assumptes que afecten l'estatut dels diputats.

 • Diari de sessions - Comissió de la Infància

  Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància.

 • Diari de sessions - Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes. Examen dels comptes de la Sindicatura.

 • Diari de sessions - Comissió del Reglament

  Elaboració i reforma del Reglament del Parlament.

 • Diari de sessions - Comissió del Síndic de Greuges

  Relacions amb el Síndic de Greuges. Coneixement de les queixes i de les peticions relatives a la defensa dels drets i de les llibertats fonamentals dels ciutadans que hom adreci al Síndic.

 • Diari de sessions - Ple del Parlament

  Tots els diputats reunits en sessió constitueixen el Ple del Parlament. El Ple és l'òrgan suprem de la cambra, en el qual es debaten en última i definitiva instància les qüestions que segons l'Estatut són competència del Parlament de Catalunya.

Subscriure's per RSS:

Canal Parlament

 • Actes institucionals

  Vídeos dels actes institucionals que han tingut lloc a la seu del Parlament de Catalunya

 • Comissions

  Vídeos de les sessions de comissions. Permeten l'accés a les seqüències dels debats a través dels punts de l'ordre del dia i de les diferents intervencions que s'hi han produït.

 • Conferències de premsa

  Vídeos de les conferències de premsa que els membres de la cambra han dut a terme a la sala de premsa del Parlament de Catalunya.

 • Diputació Permanent

  Vídeos de les sessions de la Diputació Permanent. Permeten l'accés a les seqüències dels debats a través dels punts de l'ordre del dia i de les diferents intervencions que s'hi han produït.

 • Plens

  Vídeos de les sessions plenàries. Permeten l¿accés a les seqüències dels debats a través dels punts de l'ordre del dia i de les diferents intervencions que s'hi han produït.

 • TVC

  Programes sobre el Parlament emesos per Televisió de Catalunya.

 • TVE Catalunya

  TVE Catalunya