Proposició de llei de reforma horària

Vídeo de la Elaboració de la llei a càrrec de la ponència de la Comissió d'Afers Institucionals

Proposició de llei de reforma horària


L'objectiu fonamental de la Proposició de llei de reforma horària és establir i regular el procés, els mecanismes i els recursos per a implantar uns horaris que afavoreixin uns usos del temps més humans i cívics, adaptats al ritme circadiari, que permetin de sincronitzar-los amb els de la resta del món i que siguin beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania.
Catalunya ha de passar de tenir uns horaris propis de l'era industrial a tenir-ne uns que s'adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, que té una major complexitat social i pateix un augment progressiu de les desigualtats; ha de retornar als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.

Situació actual: Tramitable

  • 34 aportacions
  • 0 comentaris
  • 48 respostes

Parlem de:

#reformahoraria