Llei del canvi climàtic

Vídeo de la Ponència de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Projecte de llei del canvi climàtic


El Projecte de llei del canvi climàtic vol contribuir a l'assoliment d'una societat sostenible i econòmicament competitiva, amb baixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millor adaptada als impactes associats al canvi climàtic (art. 1). El text del projecte pretén consolidar la tasca feta els darrers vint anys, especialment des de l'any 2005, per a aturar o frenar el canvi climàtic i els impactes que en deriven. Al mateix temps, pretén que Catalunya pugui participar activament en el paper decisiu que Europa vol tenir en el trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni i un desenvolupament sostenible que faci possible una societat menys vulnerable i més avançada.

Situació actual: Aprovada

 • 25 aportacions
 • 2 comentaris
 • 25 respostes

Pàgina 1 de 5

Següent

 • Albert Oliba 06/07/2017 - 09:40

  Adjunto el meu comentari final sobre la Llei del Canvi Climàtic:
  (3) Sobre l'impost de les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, l'article 35 del projecte de llei, en el "fet imposable" només inclou els turismes d'igual o menys de 8 seients (Categoria M1), i els vehicles comercials lleugers (Categoria N1). Així, a partir del nivell d'emissions oficials "expedit a l'efecte pel fabricant", en grams per quilòmetre recorregut, es determinarà la incidència de l'impost. És un impost cap als "molts pocs".
  Però cal tenir en compte els "pocs molts"! Aquests són els vehicles que esdevenen els "grans emissors" de gasos d'efecte hivernacle, que també tenen una gran envergadura. D'aquesta manera, els avions comercials (incloent els de càrrega), camions, creuers i vaixells mercants haurien d'estar inclosos en el nou tribut.
  Prescindir d'ells, no és equitatiu per la majoria de catalans, ja que la càrrega tributària en els vehicles petits actua com un simple impost indirecte i no és suficientment progressiu. Amb tot l'exposat, el sector turístic, en el nostre cas, no es caracteritza per a ser una activitat generalment "sostenible", i aquesta llei és una oportunitat per a crear incentius climàticament favorables, en un sector remarcable per a Catalunya.
  Des de les companyies de transport, es defensarà que la mobilitat internacional dels vehicles no permet una taxació fàcil: pot no coincidir la distància recorreguda amb les emissions generades (els corrents d'aire i marítims poden facilitar el desplaçament d'aeronaus i vaixells, respectivament), i l'espai aeri i les diferents zones marítimes poden ser objecte de regulacions estatals i també internacionals, fora de l'abast de la comunitat autònoma. Tot això és cert.
  En aquest cas, l'impost climàtic s'establiria per les entrades i sortides a port/aeroport, tenint en compte el nombre mitjà d'emissions que pot generar cada vehicle en cada operació. És innegable el potencial que pot tenir tal tribut: només aquest diumenge passat, a l'aeroport del Prat es van registrar més de 1.000 operacions!
  I en el cas dels camions i tenint present la seva mobilitat europea, s'aprofitaria l'actual infraestructura de peatges per a aplicar l'impost, que permetrien de forma fàcil conèixer amb exactitud el punt d'entrada i el de sortida de la via.
  Agraeixo la seva atenció. Els/Les saluda atentament,

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

 • Albert Oliba 27/06/2017 - 09:15

  Permetin-me que els torni a felicitar, en aquest cas per a establir interessants objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, que consten a la Disposició Addicional Primera del text que han publicat al lloc web.
  Hi ha uns detalls que convé comentar al respecte:
  (2) L'article 26 del projecte de llei tracta que la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic presentarà al Govern i al Parlament un informe sobre l'evolució de les mesures recollides en els plans sectorials, cada tres anys. Aquest termini resulta massa extens: si una legislatura pot arribar a durar quatre anys, com a molt només hi haurà dos informes disponibles al llarg d'aquest temps, sent insuficient per a avaluar les polítiques climàtiques efectuades.
  Seria preferible que s'elaboressin dos informes anuals, un per cada semestre, i agrupant els mesos d'estiu per una banda i els d'hivern per l'altra, per així poder apreciar més adequadament les variacions de les necessitats energètiques (i producció) segons l'època de l'any, i oferint una visió més realista i actualitzada, per a fixar objectius més a curt termini i assolibles. Cada informe podria presentar els estudis en còmput mensual, semestral i interanual, amb comparació amb els períodes precedents.

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

 • Ramon Codina 22/06/2017 - 19:09

  Catalunya és un pais amb un litoral, que aporta un valor important al seu PIB, degut a la seva riquesa marítima, náutica, portuaria, pesquera i comercial preservant la qualitat de les seves aigües i la proteccio medi ambiental de la fauna i la flora marina.
  Per tal de crear zones del litoral més resilients i mesurar el canvi climàtic, facilitar les comunicacions a la gent de la mar i crear noves zones de flora maritima per mimbar l'erosió del litoral, es deuria de preveure la construcció racionalitzada de infraestructures (plataformes off-shore) per usos de telecomunicacions, ajuda a la navegacció autónoma i salvament marítim, desalinització, energia undimotriu i altres energies alternatives que reduexin la emissió de gasos d'efecte hivernacle, per la propia activitat marítima humana en el mar.

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

  • Ramon Codina 26/06/2017 - 19:19

   En aquest tema, es va presentar per primer cop en el parlament el Juliol de 2015, la nostre ponencia Mobile Maritime Hub. Actualment, la Comisió Europea, ha pres la següent decisió executiva el 1 de Febrer de 2017, veure enllaç http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0191&from=ES . Des de la meva opinió, la racionalitzacio i contrucció d'aquestes noves infraestructures a la plataforma continental dins de les 200MN, dins de la influència dels principals ports comercials, pot ajudar en gran mesura a crear zones del litoral més resilients i mesurar el canvi climàtic, facilitar les comunicacions a la gent de la mar i crear noves zones de flora maritima per mimbar l'erosió del litoral. Aquest es el meu somni per a Catalunya, España i Europa Mobile Maritime Hub 2009-2050. Tambe pot ser útil, per a la millora del sector logístic marítim, la seguretat de la navegació marítima i aèria (no cal oblidar que els avions normalment es perden en zones marítimes, dels radars i de l'observació satelital, doncs són zones no cobertes per torres de telecomunicacions al mar).

 • Albert Oliba 20/06/2017 - 12:16

  Felicitats per promoure la lluita contra el canvi climàtic a través d'una nova regulació específica a Catalunya, i dotar al Servei Meteorològic de Catalunya d'una major importància, donades les seves funcions actuals, que són per tots ben conegudes.
  Ara bé, la llei presenta alguns detalls que requereixen millora. Alguns dels aspectes que han de ser tinguts en compte són els següents (i que tractaré en els propers dies):
  (1) En primer lloc, en diversos preceptes del projecte de llei, s'esmenta un sistema de control les emissions de carboni informades, basat en el treball d'empreses d'auditoria (ambiental): "les dades de l'inventari han d'estar validades per una entitat de certificació independent degudament habilitada" (article 15 "Indústria, serveis i comerç" i article 16 "Infraestructures").
  Aquest sistema de control no és suficient per a assegurar que les emissions informades i verificades per les auditores siguin les realment efectuades (recordem les "fallades" que hi ha hagut en el sector financer), i convé establir un departament públic fort, d'inspecció i control d'emissions, que faci un seguiment adequat d'aquests treballs i pugui fer mesures precises de la contaminació, tenint en compte també el sectors agrícola i ramader, que també és un destacat responsable de la producció de gasos d'efecte hivernacle.
  De la mateixa manera que s'inverteix en l'Administració Tributària per a obtenir més recursos recaptats, mitjançant el treball de la inspecció tributària, en aquest cas l'organisme de control ambiental serà prou "rendible" per a obtenir el finançament operatiu necessari, només si se'l dota de poders investigadors i sancionadors suficients.

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

 • jreyner 30/05/2017 - 08:30

  Crec que la LLei de Canvi Climàtic és una excel.lent ocassió per endegar canvis en profunditat. Actualment moltes persones estarien disposades a adquirir vehicles eléctrics si el problema dels punts de càrrega estés sol.lucionat. Es tracta d'atacar aquest problema amb actuacions més decidides que les actuals.
  La proposta seria que la llei incloés un mandat al Govern per que es realitzés una planificació detallada però obligatòria de reforçament de la potència distribuida a les ciutats i d'instal.lació de punts de càrrega arreu de la geografia catalana. Un pla que anés més enllà dels incentius actuals actualment molt dirigits a administracions públiques i sobre la base de la voluntarietat. El pla hauria de contemplar:
  - per una banda, obligar a les companyies de distribució eléctrica a planificar el reforçament de la potència a les ciutats. Es sabut que si actualment el parc de vehicle eléctric pugés notablement ens trovariem que no hi hauria prou potència per satisfer la demanada d'energia que es produiria.
  - Establir un termini llarg però no excessivament (p.e. uns 10 a) per que des de l'àmbit privat, especialment aparcaments de comunitats de veins, unifamiliars amb garatge, etc.. es tingués que instalar punts de càrrega als mateixos aparcaments. Estudiar la possibilitat d'ajuts.
  - Continuar en la línia actual d'anar penalitzant fiscalment el vehicle contaminant i promocionar la seva substitució.

  icona tancar regió d'aportació

  Per a poder fer una aportació, un comentari, subscriure's a un debat o participar a l'enquesta, cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

  - Si ja sou usuari registrat cliqueu aquí per identificar-vos.

  - Si no esteu registrat cliqueu aquí per a registrar-vos.

Pàgina 1 de 5

Següent