e-peticions - Informació

Què és una e-petició o petició electrònica?

És una petició que els ciutadans, en exercici del dret de petició individual o col·lectiva, fan per mitjans electrònics a la Comissió de Peticions del Parlament, l'òrgan competent per a tramitar-ho.

El dret de petició és un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29 CE) i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 29.5 EAC), i que és regulat per la Llei orgànica 4/2001, del 12 de novembre, del dret de petició, pel Reglament del Parlament de Catalunya (art. 69) i per les normes internes de la Comissió de Peticions.

L'objecte de la petició ha de ser una actuació que el peticionari vol que el Parlament dugui a terme. Es valoren especialment les peticions amb un interès col·lectiu i les que tenen per objecte una reforma legislativa. L'objecte de la petició no pot afectar competències pròpies de l'àmbit judicial o administratiu. En aquest sentit, el dret de petició no té la naturalesa de queixa o greuge contra una acció concreta d'una administració o d'un particular.

La petició, per raó del contingut, pot ser remesa a una altra autoritat o poder públic competent en la qüestió de què es tracti.


Procés de registre i tramesa de les peticions electròniques

Per a poder fer una petició electrònica cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions.

En el formulari de registre heu d'introduir la vostra adreça de correu, el vostre nom i una contrasenya. A continuació rebreu un missatge de correu electrònic per mitjà del qual haureu de confirmar el registre.

Després d'accedir a "El meu Parlament", trobareu un formulari per a cursar la petició electrònica i per a donar el vostre consentiment per al tractament de dades personals, d'acord amb la normativa europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Un cop entrada la petició electrònica, rebreu un missatge automàtic de confirmació d'entrada en el sistema informàtic de peticions electròniques.


Condicions d'ús


1. Regulació

El dret de petició és un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 29.5), i que és regulat per la Llei orgànica 4/21001, del 12 de novembre, del dret de petició, pel Reglament del Parlament de Catalunya (art. 69) i per les Normes internes de la Comissió de Peticions.


2. Objecte

a) L'objecte de la petició ha de ser una actuació que el peticionari vol que el Parlament dugui a terme.

b) El dret de petició no té la naturalesa de queixa o greuge contra una acció concreta d'una administració o d'un particular.

c) Es valoren especialment les peticions amb un interès col·lectiu i les que tenen per objecte una reforma legislativa.

d) L'objecte de la petició no pot afectar competències pròpies de l'àmbit judicial o administratiu. La separació de poders requereix que el Parlament s'abstingui de resoldre sobre afers que són competència d'altres institucions, especialment si aquestes coneixen o han de conèixer l'afer.

e) La petició feta al Parlament pot ser remesa al Síndic de Greuges quan per la naturalesa i les característiques sigui més pròpia d'un greuge o una queixa. Amb aquesta finalitat s'ha subscrit un conveni entre el Síndic i la Comissió de Peticions del Parlament.

f) La petició pot ser remesa a una altra autoritat o poder públic competent per raó del seu contingut.

g) L'adhesió, si s'escau, a una petició electrònica no genera cap modificació de l'àmbit de la petició electrònica original i no s'ha d'entendre mai com una ampliació de l'objecte d'aquesta petició.


3. Formalització de les peticions electròniques

a) El peticionari per via electrònica s'ha d'identificar amb el nom i els cognoms, la nacionalitat, si escau, el domicili i una adreça de correu electrònic verificable. El peticionari dóna consentiment al Parlament perquè verifiqui aquestes dades per tal de comprovar-ne l'autenticitat. El peticionari també pot utilitzar la signatura electrònica quan aquest sistema sigui implementat.

b) La petició es pot fer en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.

c) El peticionari ha de seguir les limitacions d'espais i de caràcters que s'indiquen en el web.

d) Les peticions electròniques poden tenir caràcter públic o caràcter privat d'acord amb la voluntat expressada pel peticionari.

e) Les peticions electròniques de caràcter públic són les que es publiquen en el web del Parlament i permeten rebre adhesions d'altres persones, inclosa la possibilitat que els adherents hi afegeixin comentaris. Cal el consentiment exprés del peticionari per tal de tractar la petició com a pública.

f) Les peticions electròniques de caràcter privat es tramiten com les peticions escrites i no se'n fa publicitat en el web del Parlament.

g) El Parlament, per raó de la naturalesa de la petició, es reserva la potestat de tramitar com a petició privada una petició per a la qual s'ha sol·licitat el caràcter públic.


4. Comunicacions del Parlament

El peticionari o l'adherent accepten rebre les respostes i altres comunicacions del Parlament per via electrònica a l'adreça de correu electrònic indicada en la identificació corresponent.


5. Dades personals

a) Les dades personals del peticionari i dels adherents no estan disponibles per al públic i s'han de tractar segons els principis que prescriu la Llei de protecció de dades. Les dades personals no es poden fer servir per cap altre motiu que no estigui relacionat amb la petició.

b) El peticionari pot exigir la confidencialitat del seu nom.


6. Llenguatge

La petició no pot contenir llenguatge ofensiu o injuriós amb relació a persones concretes o amb relació a col·lectius o institucions. El llenguatge que s'empri tant en la petició com, si s'escau, en les adhesions ha de ser l'escaient per a no ferir l'honor o la sensibilitat de les persones que han de valorar la petició pròpia o la d'altri.


7. Referències a altres persones

a) S'ha d'evitar fer referència directa o indirecta a persones concretes tant en la petició com, si s'escau, en les adhesions.

b) Per "referència indirecta" s'entén la referència a una persona la identitat de la qual pot ser fàcilment reconeguda per mitjà de les al·lusions que es fan en la mateixa petició o adhesió.

c) S'han de tenir especialment en compte les normes de protecció dels menors.


8. Certesa de les declaracions

a) Les declaracions fetes en la petició o, si s'escau, en l'adhesió han de ser certes i comprovables. No s'admeten peticions o adhesions amb continguts calumniosos. No obstant això, s'admeten judicis de valor en les argumentacions que s'al·leguin en favor de la petició.

b) El Parlament es reserva la facultat d'exigir la comprovació dels fets exposats en les peticions.


9. Verificació presencial

Els peticionaris tenen el deure de comparèixer davant el Parlament si així se'ls requereix per tal de verificar-ne la identitat.


10. Compareixences

El Parlament té la facultat de fer comparèixer els peticionaris en seu parlamentària per a precisar aspectes de la petició o per a poder explicar els motius pels quals exerceixen el dret de petició.


11. Termini per a presentar adhesions

Les peticions electròniques de caràcter públic són les que es publiquen en el web del Parlament i que permeten rebre adhesions d'altres persones. Cal el consentiment exprés del peticionari per tal de tractar la petició com a pública.

Les adhesions es poden formular en el termini d'un mes a comptar del dia d'admissió de la petició. Els adherents s'han d'identificar amb el nom i els cognoms i, si volen, poden publicar un comentari breu en el web.

El termini de les adhesions no interromp els terminis del procediment del dret de petició.


12. Reiteració de peticions

No es pot tornar a tramitar en la mateixa legislatura una nova petició amb el mateix objecte o substancialment relacionat amb una petició presentada anteriorment, llevat dels casos en què, a criteri de la Mesa de la Comissió, s'hagi produït un canvi rellevant en les circumstàncies que van motivar la petició inicial.


13. Acumulació de peticions

a) El Parlament es reserva la potestat d'acumular peticions de diferents peticionaris amb un mateix objecte o substancialment relacionats.

b) L'acció d'acumulació no eximeix el Parlament de l'obligació de respondre als diferents peticionaris.


Advertiments

- L'ús del sistema electrònic de peticions implica l'acceptació plena i sense reserves de les condicions establertes pel Parlament. El Parlament es reserva el dret de modificar les condicions periòdicament.

- Les peticions que es presentin sense complir les condicions establertes no són validades pel Parlament. La no-validació posa fi al procés, amb la comunicació prèvia al peticionari, sens perjudici que el peticionari pugui presentar la petició per escrit.

- S'exigeix un ús cautelós i responsable del sistema de peticions electròniques.

- S'adverteix als peticionaris i als adherents que la vulneració de les condicions del sistema de peticions electròniques pot comportar l'incompliment de la legislació vigent i la consegüent exigència de responsabilitat.

- Si ho considera necessari, el Parlament pot emprendre les accions legals pertinents amb relació als peticionaris i als adherents.