Escrit relatiu a la modificació de l'article 23.1 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

Data de la petició:
27/03/2019
Núm. expedient:
126-00063/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (03/04/2019)

Text de la petició

Sóc funcionària interina i gaudiré properament d'una reducció compactada de mitja jornada i dos mesos d'excedència.

Som família monoparental, no tinc altra font d'ingressos.

Per poder conciliar, he de recórrer als meus estalvis i no depenc de ningú. Aquesta és una realitat que sovinteja les famílies monoparentals: potser tenen una ràtio similar de fills a moltes parelles amb dos fills per exemple, però la meitat de recursos humans per compaginar-ho. La mare/pare monoparental és proveïdor i curador alhora.

No podré mantenir molt de temps la reducció pel topall que la llei ens posa a autoritzar una segona activitat dins l'exercici de la funció pública.

Per tant, aquesta reducció fins als sis o dotze anys només ho pot sostenir una família biparental o alts càrrecs. Com a família monoparental i com a dona em sento doblement discriminada.

Comprenc que l'administració redueixi el sou proporcionalment al temps treballat efectivament però no comprenc la limitació que s'imposa a través de l'article 23 de la Llei 8/2006 de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

"23.1 Les reduccions de jornada establertes per aquesta llei són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins el finament del termini de reducció."

Quan aquesta, clarament es pot demanar quan tens una dedicació a jornada complerta, contemplant les activitats en les que s'atorgaria aquesta compatibilitat.

En canvi en l'àmbit privat, o personal laboral es podria dur a terme, sempre que no fos competència deslleial/activitat incompatible i millorés la conciliació.

https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/preguntas-y-respuestas/384-es-compatible-la-reduccion-de-jornada-por-guarda-legal-con-otro-trabajo

En canvi, la mal anomenada llei de mesures per la conciliació familiar, no permet buscar una activitat complementària ni dins, ni fora de l'empresa.

Com interina, tampoc puc accedir a la majoria d'activitats econòmiques que no precisen d'autorització. Participar com a personal en processos selectius per exemple és exclusiu del funcionariat, lògicament. Els interins, a banda de la pròpia inestabilitat, també tenim menys opcions a nivell econòmic, en les opcions que no es precisa compatibilitzar.

Voldria saber quines opcions tenim els pares/mares; famílies monoparentals, especials, nombroses o ordinàries en reducció, o persones amb persones dependents a càrrec, per canviar aquesta discriminació que patim de topall al nostre nivell d'ingressos i de fiscalització de la totalitat del nostre temps més enllà de la jornada laboral dins la Generalitat i Administracions Públiques.

Per exemple, una persona amb una reducció per cura de fill o familiar depenent, potser no podrà fer la jornada sencera, però potser pot disposar dels dissabtes al matí, o dels vespres amb opcions de teletreball, etc.

Aquest temps i la forma de gestionar-lo i fins i tot el repartiment de les tasques de la llar en la cura de fills, també ha de ser regulat per l'administració per ser treballador/es públics? Potser l'impediment per conciliar el tenim a l'hora d'entrar i sortir de l'escola només...

Recordant com sempre que el 93% de les reduccions són demanades per dones, ens deix en una situació de forçosa dependència econòmica, en ple segle XXI, de familiars, parella, etc si volem tenir cura dels nostres infants als primers anys de vida.

El mercat de treball ja és prou complicat com per posar topalls i impediments a la generació d'ocupació.

Pels motius exposats proposo poder realitzar una esmena en aquest articulat.

Atentament,