Escrit relatiu a la publicació de la proclamació de la constitució de la República Catalana en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya"

Data de la petició:
01/11/2018
Núm. expedient:
126-00048/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (05/11/2018)

Text de la petició

EXPOSO

Que el dia 27 d'octubre de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar per majoria absoluta la
proposta de resolució (entrada registre 27/10/2017 núm 72.032) que proclama la constitució de
la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social.
Que la proposta de resolució de constitució de la República catalana va ser votada i
aprovada pels diputats presents a l'hemicicle per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc.
Que aquesta resolució no ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
I per aquest motiu,

SOL·LICITA

Al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya que aquesta proposta
de constitució de la República catalana, aprovada al Ple del Parlament de Catalunya el dia
27 d'octubre de 2017, sigui publicada al DOGC.
Barcelona, 1 de novembre de 2018

MH PRESIDENT DEL PARLAMENT i MH PRESIDENT DE LA GENERALITAT