Escrit relatiu a l'article 13 de la Constitució espanyola

Data de la petició:
17/06/2018
Núm. expedient:
126-00007/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (21/06/2018)

Text de la petició

Exposo

I. Que en l'article 13 de la Constitució Espanyola:

article 13

1. Els estrangers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el Títol present en els termes que estableixin els tractats i la llei.

2. Només els espanyols seran titulars dels drets reconeguts en l'article 23, llevat d'allò que, amb criteris de reciprocitat, fos establert per tractat o per llei per al dret de sufragi actiu en les eleccions municipals.

3. L'extradició només es concedirà en compliment d'un tractat o de la llei, atenent al principi de reciprocitat. Queden exclosos de l'extradició els delictes polítics i no seran considerats com a tals els actes de terrorisme.

4. La llei establirà la forma en que els ciutadans d'altres països i els apàtrides podran gaudir del dret d'asil a Espanya.

II. Que en l'apartat B de l'article 23 del codi civil, per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, un dels requisits és:

b) Que la mateixa persona declari que renuncia al seu anterior nacionalitat. Queden fora de perill d'aquest requisit els naturals de països esmentats en l'apartat 1 de l'article 24 i els sefardites originaris d'Espanya.
III. Que en la llei de nacionalitat Marroquina, per a l'adquisició de la nacionalitat Marroquina, el sol·licitant no ha de renunciar a la seva anterior nacionalitat

En base a l'article 13 de la constitució espanyola, en relació al principi de reciprocitat:

Els ciutadans de nacionalitat espanyola quan adquireixen la nacionalitat Marroquina, no ha de renunciar a la seva anterior nacionalitat, al contrari els ciutadans de nacionalitat Marroquina quan adquireixen la nacionalitat espanyola, ha de renunciar a la seva anterior nacionalitat.

Per l'exposat,

SOL·LICITO que tenint per presentat aquest escrit, es digni admetre-ho, tramitar la queixa que es formula i ordenar la investigació pertinent en relació amb els fets que s'han relatat, dictant resolució, en la virtut sol·licitar aclariment si els sol·licitants de nacionalitat marroquina, té la obligació de renunciar al seu anterior nacionalitat, per adquirir la nacionalitat espanyola, en cas que no, sol·licitar la vostra intervenció.

A Lleida, a 17 de juny de 2018

fonts:

La Constitució Espanyola

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229

Reial Decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763

LA LLEI MARROQUINA DE NACIONALITAT

http://www.meaharabe.com/index.php/meaharabe/article/view/60/59