Escrit relatiu a la modificació del Decret 241/2001, pel qual es regula la situació de segona activitat del personal al servei del cos de bombers de la Generalitat

Data de la petició:
07/05/2018
Núm. expedient:
126-00004/12
Situació:
En tràmit
Núm. adhesions:
0

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (09/05/2018)

  • Comunicació del peticionari (22/08/2018)

  • Admissió a tràmit de la petició (19/03/2019)

  • Valoració de la resposta i tramesa a la comissió (19/03/2019)

Text de la petició

Petició al Parlament de Catalunya perquè es modifiqui el DECRET 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona activitat del personal al servei del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
Aquest decret vulnera drets fonamentals com els recollits a l'article 14. del capítol I del títol III de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en diversos dels seus apartats:
- Apartat b) Dret a l'exercici efectiu de les funcions o tasques pròpies de la seva condició professional i d'acord amb la progressió assolida en la seva carrera professional.
- Apartat c) Dret A la progressió en la carrera professional i promoció interna segons principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d'avaluació.
- Apartat g) Dret a la formació contínua i l'actualització permanent dels seus coneixements i capacitats professionals, preferentment en horari laboral.
- Apartat i) Dret a la no discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
També s'incompleixen tots els articles del Capítol II del Títol III d'aquesta llei.