Escrit relatiu a l'aplicació del concurs de mèrits dels funcionaris interins d'antiguitat superior a tres anys per a accedir a la plaça

Data de la petició:
25/04/2018
Núm. expedient:
126-00002/12
Situació:
En tràmit
Finiment del termini d'adhesions:
08/04/2019
Núm. adhesions:
0

- Les adhesions poden afegir arguments i comentaris a una petició, però no poden ampliar-ne el contingut. Si voleu proposar nous temes, cal que redacteu una nova petició.

- Aquest espai web no ha estat concebut per a rebre peticions massives ni a gran escala. Per tant, preguem a les persones, físiques o jurídiques, que promoguin aquests tipus de campanyes que trametin les signatures de suport per correu postal.

Tràmits

  • Presentació al Registre de la iniciativa (27/04/2018)

Text de la petició

El 18 de maig de 2017 s'aprova la Moció 121/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'oferta pública d'ocupació i les condicions laborals del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en que s'insta al Govern de la Generalitat a:

"e) Establir mecanismes específics i prioritaris per a la valoració dels mèrits de les persones interines que ocupen una mateixa plaça d'ençà d'un mínim de tres anys amb una valoració positiva, sense possibilitat d'haver-la consolidat perquè en aquest període no s'han convocat oposicions, amb l'objectiu de facilitar l'estabilitat de les plantilles del col·lectiu de treballadors socials i en el marc del Pla d'estabilització de l'ocupació pública a Catalunya que es negociï en la Mesa General de la Funció Pública."

La Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el treball de durada determinada, obliga a què la normativa dels estats membres estableixi el límit que ha de tenir la temporalitat del personal i també mesures compensatòries quan s'han superat els límits legalment establerts, atesa la minva dels drets d'aquest personal.

A tall d'exemple, tant de l'excepcionalitat d'aquest període, com de l'afectació dels drets dels funcionaris interins i de la capacitat que per Llei del Parlament s'adoptin polítiques de funció pública la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives que inclou el manament al Govern per tal que aprovi la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí que, el mes següent de la seva aprovació ja es va aplicar a prop de 7000 treballadors en precari de l'Administració i que, es va prorrogar també pel Parlament (DA5 Llei 1/2014 del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014).

Per tant, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), ja inclou "mecanismes específics i prioritaris per a la valoració dels mèrits de les persones interines que ocupen una mateixa plaça d'ençà d'un mínim de tres anys amb una valoració positiva", a l'article 61.6 II en tant que estableix: "en virtut de llei podrà aplicar-se, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que consistirà únicament en la valoració de mèrits.", un cop el Parlament ha exposat la situació excepcional atesa la impossibilitat de consolidar la plaça per la manca d'oposicions.

Igualment, el personal en precari de llarga durada a l'administració ocupa places estructurals i, per tant, el concurs de mèrits per a l'accés no suposa cap cost (ben al contrari aquelles mesures que no s'adrecin a l'estabilització hauran de valorar la repercussió de la doctrina jurisprudencial que reconeix el dret a la indemnització també del personal interí de llarga durada quan és acomiadat) i, en tot cas es tracta de personal que realitza les mateixes funcions que el funcionari de carrera i així està reconegut a la jurisprudència (STSJC 349/2017) i que ha accedit a la funció pública sota els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat a què obliga l'article 10 EBEP per a seleccionar funcionaris interins.

Per tant, per Llei del Parlament i, a aquest efecte, a la propera Llei de Pressupostos, el Parlament de Catalunya pot establir, en concordança amb l'article 61.6 II EBEP, l'aplicació del concurs de mèrits per accedir al lloc de treball que ocupen aquells funcionaris que han estat en interinatge per un període superior als tres anys.