Agenda parlamentària

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquest dia.
Veure + Calendari de Plens
Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Tram. 200-00026/11
Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

Tram. 200-00025/11
Projectes de llei

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Tram. 200-00023/11
Proposicions de llei

Proposició de llei sobre l'audiovisual

Tram. 202-00064/11
Proposicions de llei d'ILP

Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels [...]

Tram. 202-00057/11
Prop. llei al Congrés

Resolució 795/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del [...]

Tram. 270-00005/11
Butlletí Oficial

BOPC 537/11

Tramitacions generals

Butlletí Oficial

BOPC 536/11

Tramitacions generals

Butlletí Oficial

BOPC 535/11

Preguntes i respostes

Diaris de sessions del Ple

DSPC-P 083/11

Sessió 43.1, ordinària

Diari de sessions de Comissions

DSPC-C 500/11 | CAI

Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 23.1, ordinària

Diari de sessions de Comissions

DSPC-C 480/11 | CASF

Comissió d'Afers Socials i Famílies
Sessió 24.1, ordinària

Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites