Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


clàusula social

  • SN Integra les normes de treball fonamentals en què coincideixen països desenvolupats i països en vies de desenvolupament. Aquestes normes fan referència a la llibertat sindical, el dret de negociació col·lectiva, la prohibició de l'esclavitud i del treball forçat, la igualtat de remuneració, la no-discriminació i l'edat mínima d'admissió a un lloc de treball.
  • UF norma social fonamental