Núm. 2 - Unió Europea

Actualització: 21 d'abril de 2021

Nota a l'edició

La col·lecció "Guia de recursos" ofereix una selecció de fonts d'informació complementàries al fons de la Biblioteca del Parlament, sobre un àmbit temàtic, organisme o institució. Aquesta guia de recursos presenta els principals organismes que conformen actualment la Unió Europea i destaca els documents, recursos i bases de dades més significatius que la mateixa institució posa a disposició de la ciutadania a través d'Internet.

Unió Europea

Informació general

Publicacions oficials

Bases de dades

Institucions de la Unió Europea

El Parlament Europeu

La Comissió Europea

La Comissió Europea és l'òrgan executiu de la UE. Representa els interessos de la Unió Europea en el seu conjunt, no els de cap país en concret.

El Consell Europeu

És la institucíó política constituïda pels caps d'Estat o de govern -presidents o primers ministres- de tots els països de la UE, més el president de la Comissió Europea.

El Consell de la Unió Europea

És la institució política constituïda pels ministres dels governs nacionals del països de la UE.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea

És l'autoritat judicial de la Unió Europea i, en col·laboració amb els òrgans jurisdiccionals dels Estats membres, vetlla per l'aplicació i la interpretació uniforme del Dret de la Unió.

El Banc Central Europeu

El Tribunal de Comptes Europeu

Altres òrgans

Informació complementària