DL núm. 31 - Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. Legislació estrangera

Bèlgica

Bolivia

Dinamarca

Finlàndia

França

Grècia

Itàlia

Mèxic

Perú

Portugal

Regne Unit

Suècia