DL núm. 71 -Proposició de llei d'espais agraris. Mocions i compliment de mocions