DL núm. 65 - Projecte de llei de comerç, serveis i fires . Mocions i compliments