Procediment electoral - El dia de la votació

Com puc saber on he d'anar a votar?

Apareix indicat a la targeta d'inscripció censal. També s'indica en el cens electoral, el qual es pot consultar als ajuntaments, a les delegacions provincials d'estadística, a internet i als consolats.

Quin horari fan els col·legis electorals?

Els col·legis electorals s'obren a les nou del matí i romanen oberts ininterrompudament fins a les vuit del vespre.

Es necessita la targeta d'inscripció al cens per poder votar?

No. La targeta únicament té efectes informatius.

Necessito el DNI per poder votar?

La presentació del DNI no és imprescindible, malgrat que per votar cal que l'elector s'identifiqui. Per fer-ho pot presentar tant el DNI com el passaport o el permís de conduir, sempre que en aquests documents hi hagi la fotografia del titular. Sigui quin sigui el document utilitzat, ha de ser original: no se n'admeten fotocòpies. En canvi, no hi fa res que el document hagi caducat si permet la identificació de l'elector.

Hi ha cap problema si en el DNI tinc el meu nom en castellà i en el cens electoral està en català?

En principi, les dades del document que s'utilitzi per a acreditar-se han de coincidir amb les dades del cens electoral. Això no obstant, quan aquestes dades no coincideixin exactament, però sigui indubtable la identitat de l'elector, no ha d'haver-hi cap problema. En principi, el fet que el nom aparegui en català en un document i en castellà en un altre no impedeix la identificació de l'elector.

Es pot votar per delegació?

El vot és sempre personal. Això no obstant, els electors que no saben llegir o els que, per algun defecte físic, es troben impedits per elegir una papereta o per col·locar-la dins el sobre i lliurar-la al president de la mesa, poden servir-se, per a aquestes operacions, d'una persona de la seva confiança que les acompanyi.

Els membres de la mesa poden anotar les meves dades personals conforme he votat?

Els vocals de la mesa estan obligats a anotar en una llista numerada el nom i els cognoms dels votants, en el mateix ordre en què voten. Al costat d'aquestes dades s'hi anota el número que correspon a l'elector d'acord amb el cens electoral. Si volen, els interventors designats per les candidatures també poden prendre nota dels votants.

Puc verificar que la mesa electoral ha anotat correctament les meves dades a la llista de votants?

Tots els electors tenen dret a examinar que el seu nom i cognoms han estat ben anotats a la llista de votants feta per la mesa electoral.

Els interventors d'una candidatura poden adreçar-se als votants a l'interior del recinte on es troba la mesa electoral?

En els recintes on hi ha les meses electorals no es pot fer cap activitat de campanya ni tampoc d'informació. Les úniques persones que poden informar sobre la forma d'emetre el vot als electors que ho demanin són els membres de la mesa electoral. En tot cas, aquesta informació s'ha de facilitar de manera que es garanteixi el secret del vot.

A qui m'haig d'adreçar si veig alguna irregularitat al recinte electoral?

La màxima autoritat en el local és el president de la mesa electoral i és a ell a qui, en primer lloc, cal adreçar-se per tal que prengui les mesures que calgui per resoldre qualsevol problema, inclosos els d'ordre públic dins el recinte.

Qui fa l'escrutini del lloc on he votat?

L'escrutini de cada mesa electoral s'ha de fer immediatament acabada la votació. Els encarregats de fer l'escrutini són els membres de la mesa electoral.

Com es fa l'escrutini de la mesa electoral?

El president de la mesa és l'encarregat d'extreure les paperetes de l'urna, llegir-les en veu alta i mostrar-les als altres membres de la mesa electoral, als interventors i als apoderats de les candidatures. Un cop acabat el recompte de vots, s'han de confrontar el nombre de vots i el nombre de votants que consten a la llista feta durant la votació. Si hi ha reclamacions, les ha de resoldre la mesa electoral per majoria. Finalment, s'anuncia el resultat en veu alta, indicant el nombre d'electors, el nombre de votants, els vots nuls, els vots en blanc i els vots obtinguts per cada candidatura.

Puc ser present a l'escrutini de la mesa electoral?

L'escrutini és públic amb caràcter general, és a dir que tothom qui ho desitgi hi pot ser present, sense cap altra limitació que les que estableixi el president de la mesa electoral fonamentades en la necessitat de conservar l'ordre públic.

Què són els vots nuls?

Els vots nuls són aquells que, tal com han estat emesos, no garanteixen d'una manera clara quina és la voluntat de l'elector o ho han estat sense permetre'n l'emissió de forma lliure i secreta. La llei considera que són nuls els vots que s'han emès en un sobre o en una papereta diferent del model oficial i els que s'han emès sense sobre o en un sobre que contingui més d'una papereta de candidatures diferents. També són nuls els vots emesos en paperetes en què s'hagin modificat, afegit, senyalat o ratllat noms dels candidats o en què se n'hagi alterat l'ordre de col·locació. També són nuls els vots emesos en sobres que hagin estat alterats.

És nul el vot si en el sobre hi ha dues paperetes de la mateixa candidatura?

Si en el sobre hi ha més d'una papereta de la mateixa candidatura el vot no és nul, però, evidentment, es computa com un sol vot vàlid a la candidatura en concret.

És nul el sobre que no contingui cap papereta?

El sobre que no conté cap papereta es computa com un vot en blanc, però com a vot vàlid. Aquesta és, en principi, l'única fórmula per a votar en blanc a les eleccions al Parlament de Catalunya, ja que no es preveu l'edició de paperetes en blanc.

Quina diferència hi ha entre els vots nuls i els vots en blanc?

El vot nul és un vot invàlid, és a dir, que no computa als efectes d'establir el resultat electoral. Per contra, el vot en blanc és un vot vàlid, la qual cosa li atorga valor a l'hora determinar la barrera electoral. La llei estableix que a l'hora d'atribuir escons no es tenen en compte les candidatures que no hagin obtingut el tres per cent dels vots vàlids emesos a la circumscripció, la qual cosa vol dir que els vots en blanc es tenen en compte a l'hora de determinar quin és el nombre de vots que supera aquest tres per cent.

Què se'n fa, de les paperetes, un cop acabat l'escrutini?

Les paperetes, un cop proclamats els resultats de la mesa electoral, són destruïdes davant els concurrents, llevat de les que s'hagin declarat invàlides (vots nuls) i de les que hagin estat objecte d'alguna reclamació, les quals s'han d'unir a l'acta de l'escrutini i s'arxiven amb aquesta un cop rubricades pels membres de la mesa.

Com es documenta el que ha passat a cada mesa electoral?

Els membres de la mesa electoral han de documentar el que ha passat durant la jornada en els impresos que els facilita la junta electoral corresponent. Aquests documents són:

- l'acta de constitució de la mesa electoral

- l'acta de la sessió

- la llista numerada de votants

La mesa també disposa de tres sobres. En el primer hi ha de posar l'original d'aquests tres documents junt amb les paperetes invàlides i les que hagin estat objecte d'alguna reclamació, la llista del cens utilitzada per al control de les eleccions i, si n'hi hagués, les certificacions censals aportades pels electors. En el segon i en el tercer sobre s'hi han de posar còpies de l'acta de constitució de la mesa electoral i de l'acta de la sessió.

Els interventors i apoderats tenen dret a obtenir còpia de les actes? Alguna altra persona pot obtenir-ne?

Sí. Els representants de la candidatura, els interventors, els apoderats i els candidats tenen dret a obtenir còpies de les actes, sense que la mesa electoral se'n pugui excusar. Només tenen dret a una còpia per candidatura. A més, en el moment de l'escrutini a les meses electorals hi ha present un representant de l'Administració pública, al qual s'ha de lliurar una còpia de l'acta d'escrutini, a l'efecte que el Govern pugui facilitar informació provisional sobre els resultats de les eleccions.

Es dona alguna altra publicitat a les actes?

Sí. L'acta d'escrutini de la mesa s'ha d'afixar immediatament a la part exterior o a l'entrada del local.

Que se'n fa, dels sobres amb la documentació de la mesa electoral?

El president de cada mesa electoral ha de dur el primer i el segon sobre al jutjat de primera instància o al de pau dins la demarcació del qual estigui situada la mesa i l'ha de lliurar al jutge, el qual li n'ha de donar un rebut. La força pública ha d'acompanyar el president i, si cal, li ha de facilitar el desplaçament.

Els vocals i els interventors que ho desitgin poden acompanyar el president. El tercer sobre s'ha de lliurar al funcionari del servei de correus que s'ha de presentar a la mesa electoral per a recollir-lo. Un vocal, com a mínim, ha de restar al local fins que hagi fet aquest lliurament.