Procediment electoral - Qui és elector?

Qui pot votar en les eleccions al Parlament de Catalunya?

Poden participar com a electors els ciutadans espanyols majors de divuit anys que tinguin la condició política de catalans (que s'obté mitjançant la inscripció o alta en el padró municipal d'habitants com a veí a qualsevol municipi de Catalunya) inscrits al cens electoral i que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.

També poden votar a les eleccions al Parlament els ciutadans espanyols residents al l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i que acreditin aquesta condició al consolat d'Espanya corresponent, i també els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei de l'Estat.

Els catalans que resideixen actualment a una altra comunitat autònoma poden votar?

Els catalans que s'han donat d'alta com a veïns en el padró d'habitants d'un municipi de fora de Catalunya deixen de ser electors. Però aquest canvi no té efecte immediatament, ja que ha de ser recollit en el cens electoral, el qual s'actualitza mensualment.

Per tant, depèn de si figuren inscrits al cens electoral vigent per a l'elecció.

Els catalans que resideixen a l'estranger són electors?

Els ciutadans espanyols residents a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i que acreditin aquesta condició al consolat d'Espanya corresponent, i també els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, gaudeixen, com a catalans, dels drets polítics definits a l'Estatut d'autonomia i, per tant, també són electors.

Quines són les situacions que legalment priven del dret de vot?

La llei electoral estableix que no poden votar els condemnats per sentència judicial ferma a la pena principal o accessòria de privació del dret de sufragi durant el temps del seu compliment. Malgrat això, cal remarcar que l'actual codi penal no estableix aquesta pena.

La llei electoral també estableix que no tenen dret a sufragi els declarats incapaços mitjançant sentència judicial ferma, sempre que a la sentència consti expressament la incapacitat per a l'exercici del dret de sufragi. Tampoc no tenen dret a vot els internats en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, durant el període que duri el seu internament, sempre que en l'autorització el jutge en declari expressament la incapacitat per a l'exercici del dret de sufragi.

Si faig els divuit anys el dia de la votació, puc votar?

Sí, i per tal de fer possible l'exercici del dret de vot en aquest cas, el cens electoral, en l'actualització del mes de gener, inclou la llista de les persones que faran divuit anys entre l'1 de gener i el 31 de desembre de cada any.

M'he d'inscriure al cens electoral per poder votar?

Un dels requisits per votar és estar inscrit al cens electoral. La inscripció és obligatòria, però la porta a terme d'ofici cada ajuntament pel que fa als residents en el municipi, a partir de les dades que consten en el padró d'habitants. Els ciutadans, però, tenen dret a consultar el cens en qualsevol moment, i a presentar reclamacions respecte a la seva inclusió durant el període d'exposició al públic.