Procediment electoral - La constitució del Parlament

Què ha de fer el candidat electe per a accedir a la condició plena de parlamentari?

Els diputats electes accedeixen a la condició plena de parlamentaris un cop han presentat al registre del Parlament la credencial expedida per l'òrgan corresponent de l'Administració Electoral i han fet la promesa o el jurament d'acatar la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya i també després de presentar, amb la finalitat d'examinar-ne la compatibilitat, les dades relatives a la seva professió i als seus càrrecs públics.

Quan es constitueix el nou Parlament?

El Parlament s'ha de constituir dins els vint dies següents al dia de la celebració de les eleccions, en el dia i l'hora assenyalats pel decret de convocatòria dictat pel president de la Generalitat.

Qui presideix la sessió constitutiva del Parlament?

La sessió constitutiva és presidida inicialment pel diputat electe de més edat d'entre els presents, assistit dels dos diputats més joves, en qualitat de secretaris.

Quin contingut té la sessió constitutiva del Parlament?

El contingut de la sessió constitutiva és taxat: el president de la Mesa d'Edat declara oberta la sessió i un dels secretaris llegeix el decret de convocatòria, la relació dels diputats electes i la relació dels recursos electorals interposats, amb indicació dels diputats electes afectats. Tot seguit es procedeix a l'elecció de la Mesa del Parlament. Acabades les votacions, els elegits ocupen el seu lloc i el president declararà constituït el Parlament i aixeca la sessió.

El president de la Generalitat no s'elegeix a la sessió constitutiva del Parlament?

No. La llei estableix que, dins dels deu dies següents a la constitució del Parlament, el president del Parlament, amb la consulta prèvia als representants dels partits i grups polítics amb representació parlamentària, ha de proposar a la cambra un candidat a la Presidència de la Generalitat. És a partir d'aquesta proposta que s'inicia el procés d'investidura del president de la Generalitat.

Com s'elegeixen el president i la Mesa del Parlament?

Les votacions per a l'elecció dels membres de la Mesa es fan per mitjà de paperetes. Les votacions del president, dels dos vicepresidents i dels quatre secretaris es fan successivament.

Per a l'elecció del president, cada diputat ha d'escriure un sol nom a la papereta, i surt elegit qui obté la majoria absoluta. Si no n'hi ha, s'ha de repetir l'elecció entre els dos diputats que s'han apropat més a la majoria, i surt elegit qui obté més vots. En cas de paritat, s'ha de repetir l'elecció i si la paritat persisteix després de quatre votacions, es considera elegit el candidat que formava part de la llista més votada en les eleccions.

Per a l'elecció dels dos vicepresidents, cada diputat ha d'escriure un nom a la papereta, i surten elegits els qui, per ordre correlatiu, obtenen més vots.

Per a l'elecció dels secretaris, cada diputat ha d'escriure un nom a la papereta, i surten elegits, per ordre de vots, els quatre que n'obtenen més. Tant en aquesta elecció com en la dels vicepresidents, cal atenir-se, si hi ha paritat, a allò establert per a l'elecció del president.

Quan es constitueixen els grups parlamentaris?

En el termini dels vuit dies hàbils posteriors a la constitució del Parlament, cada diputat ha de presentar a la Mesa una declaració signada on ha d'expressar el grup parlamentari al qual vol ser adscrit. En tot cas, cal tenir en compte les normes següents:

Els diputats que són d'un mateix partit o d'una mateixa coalició electoral, encara que hagin estat elegits per diferents circumscripcions, poden constituir grup parlamentari, amb cinc membres com a mínim, llevat del Grup Mixt.

Per cada partit o coalició electoral només es pot constituir un grup parlamentari.

Cada diputat només pot formar part d'un grup parlamentari.

Què passa si algun diputat no s'adscriu a cap grup parlamentari?

Els diputats que no quedin integrats en un grup parlamentari en els terminis establerts queden incorporats al Grup Mixt.

Com s'organitzen els grups?

L'organització dels grups no està regulada amb detall. En tot cas, cada grup ha de nomenar els diputats que el representen, incloent-hi preceptivament el portaveu. Habitualment, a més del portaveu els grups presents al Parlament acostumen a designar altres càrrecs, com són un president, un portaveu adjunt i un secretari.

Si algú accedeix a la condició de diputat un cop constituït el Parlament, a quin grup s'incorpora?

Qui accedeix a la condició de diputat després de la sessió constitutiva del Parlament ha d'incorporar-se a un grup parlamentari dins els cinc dies següents a l'adquisició de la dita condició. L'escrit en què manifesti la seva voluntat ha de tenir la signatura del portaveu del grup corresponent; altrament, passarà al Grup Mixt.