Procediment electoral - El cens electoral

Què és el cens electoral?

El cens electoral és la relació de persones que compleixen els requisits per a ser electores. Es divideix en el cens d'electors residents a Espanya i el cens dels electors residents-absents, que viuen a l'estranger. El cens electoral és únic per a totes les eleccions.

Qui fa el cens electoral?

L'òrgan encarregat de confegir el cens electoral és l'Oficina del Cens Electoral, enquadrada dins l'Institut Nacional d'Estadística i sota la supervisió de la Junta Electoral Central.
L'Oficina del Cens Electoral té delegacions provincials, sens perjudici que els ajuntaments i els consolats actuen com a col·laboradors en les tasques censals.

M'he d'inscriure al cens electoral per a poder votar?

Un dels requisits per a votar és estar inscrit al cens electoral. La inscripció és obligatòria, però la porta a terme d'ofici cada ajuntament pel que fa als residents en el municipi, a partir de les dades que consten en el padró d'habitants. El ciutadà, però, té dret a consultar el cens en qualsevol moment, i a presentar reclamacions respecte a la seva inclusió durant el període d'exposició al públic.

Si he canviat de domicili recentment, on he de votar?

El canvi de domicili s'ha de comunicar a l'ajuntament respectiu. Si és dins del mateix municipi, pot determinar un canvi de secció o de mesa on exercir el dret de vot. El cens electoral que s'utilitza en unes eleccions determinades es tanca el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria d'eleccions. Per tant, els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, s'han de recollir els canvis comunicats anteriorment.

Com ho he de fer per rectificar un error al cens electoral?

La sol·licitud de rectificació o reclamació es pot presentar en qualsevol moment. Ara bé, perquè tingui efectes en una determinada convocatòria electoral, cal que s'hagi presentat o bé abans de la data de tancament del cens electoral vigent en aquella elecció o en el termini de vuit dies, durant els quals el cens ha d'estar exposat al públic a aquests efectes en els ajuntaments i consolats. Tanmateix, la reclamació només pot ser estimada si es basa en situacions existents amb anterioritat a la data de tancament del cens electoral.

On puc consultar el cens electoral?

Als ajuntaments, a les delegacions provincials d'estadística i als consolats.