Procediment electoral - El cens electoral

Què és el cens electoral?

El cens electoral és la relació de persones que compleixen els requisits per ser electores. Es divideix en el cens d'electors residents a Espanya i el cens dels electors residents absents, que viuen a l'estranger. El cens electoral és únic per a totes les eleccions.

Qui fa el cens electoral?

L'òrgan encarregat de confegir el cens electoral és l'Oficina del Cens Electoral, enquadrada dins l'Institut Nacional d'Estadística i sota la supervisió de la Junta Electoral Central.
L'Oficina del Cens Electoral té delegacions provincials, sens perjudici que els ajuntaments i els consolats actuïn com a col·laboradors en les tasques censals.

M'he d'inscriure al cens electoral per poder votar?

Un dels requisits per votar és estar inscrit al cens electoral. La inscripció és obligatòria, però la porta a terme d'ofici cada ajuntament pel que fa als residents en el municipi, a partir de les dades que consten en el padró d'habitants. El ciutadà, però, té dret a consultar el cens en qualsevol moment, i a presentar reclamacions respecte a la seva inclusió durant el període d'exposició al públic.

Si he canviat de domicili recentment, on he de votar?

El canvi de domicili s'ha de comunicar a l'ajuntament respectiu. Si és dins del mateix municipi, pot determinar un canvi de secció o de mesa on exercir el dret de vot. El cens electoral que s'utilitza en unes eleccions determinades es tanca el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria d'eleccions. Per tant, els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, s'han de recollir els canvis comunicats anteriorment.

Com ho he de fer per rectificar un error al cens electoral?

La sol·licitud de rectificació o reclamació es pot presentar en qualsevol moment. Ara bé, perquè tingui efectes en una determinada convocatòria electoral, cal que s'hagi presentat o bé abans de la data de tancament del cens electoral vigent en aquella elecció o en el termini de vuit dies, durant els quals el cens ha d'estar exposat al públic a aquests efectes en els ajuntaments i consolats. Tanmateix, la reclamació només pot ser estimada si es basa en situacions existents amb anterioritat a la data de tancament del cens electoral.

On puc consultar el cens electoral?

Als ajuntaments, a les delegacions provincials d'estadística i als consolats.