Procediment electoral - La presentació de candidatures i els partits polítics

Quines condicions es requereixen per ser candidat?

Per a ser candidat cal tenir la condició política de català i no trobar-se sotmès en cap en causa d'inelegibilitat.

Tenen la condició política de catalans els ciutadans espanyols que tenen el veïnatge administratiu a Catalunya, és a dir, les persones de nacionalitat espanyola majors d'edat i empadronades en un municipi de Catalunya o residents a l'estranger que hagin tingut l'últim domicili en un municipi de Catalunya.

Es poden presentar candidatures al marge dels partits polítics?

Sí, es poden presentar candidatures mitjançant les anomenades «agrupacions d'electors». Aquestes candidatures s'han de presentar amb les signatures d'almenys un u per cent dels inscrits al cens electoral en la circumscripció corresponent.

Cal presentar candidatures a totes les circumscripcions?

No, en el nostre dret electoral no existeix l'obligació de concórrer a les eleccions en un nombre mínim de circumscripcions, com passa en algun altre país.

Quins tràmits administratius cal seguir per legalitzar un partit polític?

Atès que es tracta de l'exercici del dret fonamental d'associació, la creació d'un partit no requereix un acte de reconeixement o autorització públics, sinó que és fruit de la lliure autodeterminació dels fundadors. Ara bé, el partit no adquireix personalitat jurídica fins el vint-i-unè dia següent a aquell en què els dirigents o promotors dipositin, en el registre del Ministeri de l'Interior, una acta notarial subscrita per ells on constin les seves dades personals i en la qual s'incorporin els estatuts del partit. Dins els vint dies següents, el Ministeri n'ha d'acordar la inscripció. Durant aquest mateix termini, el Ministeri pot posar en coneixement del Ministeri Fiscal la documentació presentada si en dedueix indicis racionals d'il·licitud penal.

Cal algun nombre mínim d'afiliats o de signatures de suport perquè un partit pugui presentar candidatures?

No. Només cal que el partit o la federació estiguin inscrits en el registre de partits.

En quin moment s'han de presentar les candidatures perquè puguin ser admeses?

Les candidatures presentades pels partits, les federacions, les coalicions i les agrupacions d'electors es presenten davant la junta competent entre el quinzè i el vintè dia posterior a la convocatòria.

Algú controla la legalitat de les candidatures que es presenten?

La junta electoral provincial comprova que les candidatures compleixin els requisits formals legalment establerts, és a dir, que es presentin per escrit, amb expressió clara de la denominació, les sigles i els símbols del partit, la federació, la coalició o l'agrupació promotora, com també el nom i els cognoms dels candidats, amb els documents d'acceptació de la candidatura i d'acreditació de les condicions d'elegibilitat.