Composició: Mesa del Parlament

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretària tercera
Secretària quarta
Representant GP a la Mesa