Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissiˇ de la Sindicatura de Comptes

Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt