Ponències de Comissió d'Interior

Ponència: Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt