Historial de la composició: Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari Socialista