Historial de la composició: Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

Presidenta

Grups parlamentaris

Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió