Historial de la composició: Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari Socialista
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya