Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

Presidenta

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt
  • Sr. Quim Arrufat Ibáñez

    Alta: 12/04/2013 (BOPC, 68)

    Baixa: 05/06/2013 (BOPC, 101)

    Substituït/ïda per: Sra. Isabel Vallet Sànchez

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Mixt
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa