Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

Presidenta

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
  • I. Sr. Joan Mena Arca

    Alta: 12/04/2013 (BOPC, 83)

    Baixa: 04/02/2014 (BOPC, 261)

    Substituït/ïda per: I. Sr. David Companyon i Costa

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt