Historial de la composició: Comissió de Justícia i Drets Humans

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
  • I. Sr. Pere Vila i Fulcarà

    Alta: 27/03/2013 (BOPC, 54)

    Substitueix a: H. Sr. Lluís Miquel Recoder i Miralles

    Baixa: 30/04/2013 (BOPC, 78)

    Substituït/ïda per: Il·lma. Sra. Montserrat Ribera i Puig

Grup Parlamentari Socialista