Historial de la composició: Intergrup del Poble Gitano

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Coordinadora

Grup Parlamentari Socialista

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya