Historial de la composició: Comissió del Síndic de Greuges

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President
Vicepresident
Vicepresident
Secretària
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt