Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

Presidenta
Secretari
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 • I. Sr. Benet Maimí i Pou

  Alta: 30/04/2013 (BOPC, 78)

  Substitueix a: I. Sr. Joan Recasens i Guinot

  Baixa: 04/08/2015

 • I. Sr. Joan Recasens i Guinot

  Alta: 13/03/2013 (BOPC, 46)

  Substitueix a: I. Sr. Ferran Falcó i Isern

  Baixa: 30/04/2013 (BOPC, 78)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Benet Maimí i Pou