Historial de la composició: Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Coordinadora

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista