Historial de la composició: Comissió de Salut

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President
Presidenta
President
  • I. Sr. Pere Vila i Fulcarà

    Alta: 20/11/2014 (BOPC, 435)

    Substitueix a: I. Sr. Albert Batet i Canadell

    Baixa: 02/07/2015 (BOPC, 625)

    Substituït/ïda per: I. Sra. M. Mercè Jou i Torras

Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Diputats no adscrits